Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo

Architektura i budownictwo1

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2

Odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

3

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - nie dotyczy zgłoszenia obiektu tymczasowego na 180dni

4

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

5

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

6

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia

7

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

8

Możliwość zapoznania się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

9

Ogólna klauzula informacyjna - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

10

Informacja o zgłoszeniach budowy art. 29 pkt 1a, 2b, 19a ustawy Prawo Budowlane

11

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

12

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

13

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

14

Pozwolenie na budowę

15

Pozwolenie na rozbiórkę

16

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

17

Wydanie dziennika budowy

18

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęcofnij do druku na górę