Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej



1

obwieszczenie wszczęcie ZRID Rozbudowa dw. 163 Połczyn Zdrój - Czaplinek

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 30.03.2022 r. (uzupełniony 21.06.2022 r.) Pana Błażeja Bieguna występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 163 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 – teren osuwiskowy”.

2

Karta informacyjna - wniosek ZRID - Rozbudowa dw. 163 Połczyn Zdrój - Czaplinek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 – teren osuwiskowy”.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne planowane na terenie Terminala LNG

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne planowanych na terenie Terminala Regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu, ul. Ku Morzu 1.

4

Wszczęcie postępowania o zmiane decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Wolin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 345/2, 415/18, 130/4, 132/3 w obrębie ewidencyjnym Warnowo, działki nr 97/5, 118/1, 349/2, 350/2 w obrębie ewidencyjnym Ładzin, gmina Wolin

5

obwieszczenie decyzja-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia .pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 19.05.2022 r., P. Przemysława Petrus, występującego w imieniu inwestora - ANCO Sp. z o.o., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 15.06.2022 r. decyzję Nr 4/2022, zmieniającą decyzję Nr 2/2022 z 31.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie paliwa gazowego MOP = 0,5 MPa) dn 250 PE do elektrociepłowni gazowej przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”.

6

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+548 do km 16+448 przylegającej do drogi dla rowerów”.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 27.04.2022 r., zmieniony wnioskiem z 24.05.2022r., Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+548 do km 16+448 przylegającej do drogi dla rowerów”.

7

Wszczęcie postępowania o zmiane decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Tuczno

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11150_L403_Tuczno_004 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 1/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0109 miasta Tuczno, gmina Tuczno

8

Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - budowa drogi S11 na odcinku Koszalin Szczecinek

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin-Szczecinek. Odcinek węzeł „Bobolice” /bez węzła/ -węzeł „Szczecinek Północ”/z węzłem/”, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

9

Karta informacyjna - wniosek - budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP Wyszogóra w ciągu S6.pdf

Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP „Wyszogóra” w ciągu drogi ekspresowej S6

10

obwieszczenie wszczęcie - Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP Wyszogóra w ciągu drogi ekspresowej S6.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 14.06.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP „Wyszogóra” w ciągu drogi ekspresowej S6”.

11

karta inf. wniosek rozbudowa Portu Jachtowego w Trzebieży

Rozbudowa Portu Jachtowego Trzebież o dwa pomosty pływające na dz. nr 994/3 obręb Trzebież 3 na terenie portu morskiego w Trzebieży oraz na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego

12

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Goleniów

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11137_L402_Mosty_001 na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 278/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Imno, gmina Goleniów

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa i przebudowa ul. Wolności oraz Jana Pawła II w Chociwlu.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Stargardzkiego Nr 1/2022 z 19 stycznia 2022 r. (znak: NA.6740.922.6.2021/2022.AA1/SI2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa ul. Wolności oraz ul. Jana Pawła II w Chociwlu, dz. nr geod: 1/4, 4, 46, 163, 419/3, 172, 190, 191/2, 39, 45, 41, części dz. nr geod: 38, 40, 42 obr. 1 oraz dz. nr geod. 234/4 obr. 2 m. Chociwel, Wojewoda Zachodniopomorski 18 maja 2022 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.33-4.2022.PZ orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Starosty Stargardzkiego.

14

karta inf. 2.wniosek Przebudowa Portu Rybackiego w Kamieniu Pom.pdf

Przebudowa portu Rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Wwniosek obejmuje roboty zlokalizowane na terenie Portu Rybackiego : − w obrębie 2 Kamień Pomorski na działkach nr: 11,10/3, 7/2, 1/10, 9/1, − w obrębie 5 Kamień Pomorski na działkach nr: 124 ( morskie wody wewnętrzne), 3/3, 1/7, 2/1, 3/5, 3/7, w tym: − budowę budynku jednokondygnacyjnego - magazynowego dla rybaków ( 8 magazynów ) wraz z urządzeniami budowlanymi, − budowę budynku biurowego, dwukondygnacyjnego, dla obsługi portu z częścią sanitarną i magazynowo – chłodniczą, − budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji sanitarnej, − budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, − budowę zewnętrznej instalacji deszczowej, − budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, − budowę wewnętrznej zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej, − budowę nabrzeża wraz z pogłębieniem dna nabrzeża − budowa nabrzeża, − zagospodarowanie terenu : budowa dziesięciu miejsc parkingowych − rozbiórkę odcinków zewnętrznych instalacji elektrycznej i wodociągowej, − rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, − rozbiórkę czterech budynków.

15

Karta informacyjna - wniosek-Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 05/2020 z 04.02.2020 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA – Etap 1: Terminal Konarzewo”

16

obwieszczenie-Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 30.05.2022 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Sudomir, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 05/2020 z 04.02.2020 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA – Etap 1: Terminal Konarzewo”.

17

Obwieszczenie Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1812) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 13.04.2022 r. Pana Marcina Walter, reprezentującego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 03.06.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 11/2022 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia pn.: „Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin”.

18

Karta informacyjna Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin

Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin.

19

Decyzja - Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru - Świdwin

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 11/2022 z 03.06.2022r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru – Świdwin”

20

Karta inf. - Budowa Zespołu Apatramentów w Darłowie etap III

Budowa zespołu apartamentowo usługowego Marina – Darłówko (etap III) w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. nr 1/110 obręb 2 Darłowo.

21

Karta inf. - Budowa pomostu w Darłowie

Budowa pomostu spacerowego wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wieprzy w Darłowie na terenie portu morskiego na dz. nr 1/46, 1/109 obręb 2 m. Darłowo.

22

obwieszczenie Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”.

23

decyzja-Budowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującego uzbrojenia ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie i w ulicy Łukasińskiego w Szczecinie.pdf

24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Polickiego Nr 3/2022 z 21 marca 2022 r. (znak: AB.7130.3.D.2021.PW) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturą. Budowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującego uzbrojenia ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie i w ulicy Łukasińskiego w Szczecinie – zadanie I”, obejmującej budowę drogi gminnej klasy D wraz z układem pieszo – jezdnym, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, kanału technologicznego w postaci sieci kanalizacji kablowej na działkach nr ewid.: obręb Mierzyn 2, gm. Dobra (ul Morenowa): 19/61, 764/2 (794), 800 wraz z przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci oświetleniowej (zmiana lokalizacji oświetleniowych słupów solarnych), na działkach nr ewid.: obręb Mierzyn 2, gm. Dobra: 19/1, 19/4, 19/5, 19/6, 19/20, 19/38, 19/43, 19/44, 19/45, 19/48, 19/53, 19/56, 21/13, 21/14, 21/39, 786, 788, 790, 793, 794/1 (794), 799/1 oraz w obrębie Pogodno 47, Gmina Miasto Szczecin: 5/4 (ul. Łukasińskiego), Wojewoda Zachodniopomorski 26 maja 2022 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.60.2022.JKO orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Starosty Polickiego.

25

Karta inf. - Budowa Zespołu Apartamentów w Darłowie

Zmiana decyzji nr 26/2020 z 06.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.201-3.2019.WP zmieniającej decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego 292/2012 z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmującą budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie, na dz. nr 1/47 (po podziale dz. nr 1/110, dz. nr 1/109 obręb 2 m. Darłowo), 1/39 obręb 2 m. Darłowo, zmienionej decyzją Nr 312/2013 z 26.11.2013 r., znak: AP-1.7840.18.354-4.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 69/2014 z 24.02.2014 r., znak: AP-1.7840.18.433-3.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 33/2016 z 25.02.2016 r., znak: AP-1.7840.1.9-4.2016.WP, zmienionej decyzją Nr 55/2018 z 29.05.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-13.2017.WP, sprostowanej postanowieniem z 09.08.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-14.2017.WP, zmienionej decyzją nr 145/2018 z 31.10.2018 r., znak: AP-1.7840.1.111-4.2018.WP.

26

Zawiadomienie-zatwierdzenie projektu budowalnego i udzielenie pozwolenia na budowę dla SKY ENERGY PL Sp. z o.o.doc

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), niniejszym informuję, że termin rozpatrzenia odwołań wniesionych przez spółkę Korbo z o.o. z siedzibą w Warszewie oraz Wójta Gminy Świerzno, od decyzji Starosty Kamieńskiego nr 14/2022 z dnia 14.01.2022r. znak: Boś.6740.323.2015/2021.KM, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę dla SKY ENERGY PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

27

Obwieszczenie wszczęcia postępowania Budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 13.05.2022 r. Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20”.

28

Karta informacyjna - budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20

Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20.

29

obwieszczenie decyzja Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 24.05.2022 r. decyzję nr 5/2022, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II”.

30

obwieszczenie decyzja Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 12.04.2022 r., (uzupełniony 27.04.2022 r.), P. Michała Dobrockiego, występującego w imieniu inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 24.05.2022 r. decyzję Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo”.

31

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II

32

decyzja -Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

33

DECYZJA Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie Ośrodka Grupowego Ciechnowo.pdf

34

Pozwolenie na budowę - Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

35

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach (zmiana dec. nr 47/2022)

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 107/2020 z 02.09.2020 r., znak: AP- 1.7840.1.98-5.2020.WP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę estakady międzyobiektowej łączącej projektowany Terminal Przeładunkowo Magazynowy z projektowaną instalacją PDH w Policach na terenie portu morskiego Police, na dz. nr 3029/41, 3029/36, 3029/27, 24/18, 3029/40 obręb 0003 m. Police.

36

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

37

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

38

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

39

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

40

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

41

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

42

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

43

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

44

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

45

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

46

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

47

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

48

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

49

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

50

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

51

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

52

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

53

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

54

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

55

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

56

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

57

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

58

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

59

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

60

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

61

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

62

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"



pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę