Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Karlino

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 31/26 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Karlino [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

2

Obwieszczebie dot. utrzymania decyzji Starosty Myśliborskiego ws „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”, gm. Myślibórz

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Myśliborskiego Nr 309/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. (znak: BOŚ.6740.1.283.2022.KK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2119Z w zakresie budowy chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m. Pszczelnik”, gm. Myślibórz, na dz. o nr ewid. gruntu: 92, 108/6, 41/7, 41/6, 45/1, 95/9, 87, 89/1, 82/4, 88/2, 423/6, 108/6, 43 i 77 obr. Pszczelnik, Wojewoda Zachodniopomorski 18 stycznia 2023 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.259.2022.MJ(1) orzekającą o utrzymaniu w mocy ww. decyzji Starosty Myśliborskiego.

3

Obwieszczenie RDOŚ ws udzialu społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. budowy obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

Na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”.

4

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe etap 1

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie i likwidację urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: SZ.RUZ.421.133- 9.2019.ZK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa w zakresie” Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do terminala Konarzewo – DN900 „Odwodnienia wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN900 oraz linii telemetrycznej światłowodowej.”

5

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe etap 2

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie i likwidację urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 lutego 2020 r., znak: SZ.RUZ.421.158- 7.2019.ZK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa” Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty – DN1000 „Odwodnienia wykopów wzdłuż trasy gazociągu DN1000 oraz linii telemetrycznej światłowodowej.”

6

Obwieszczenie RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania ws stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych dla inwestycji Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonywanie urządzeń wodnych wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.112-7.2019.LK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą: „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa, Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty – DN1000 wraz z Węzłem Płoty oraz Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo – DN900 wraz z Terminalem Konarzewo.”

7

Karta infromacyjna wniosek budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej Świnoujcie

„Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę miasto Świnoujście na terenie dz. nr 217 (na terenie morskich wód wewnętrznych – kanał Mulnik) i 348/1 (w pasie drogi krajowej nr 93 ul. Karsiborskiej) obręb 10 miasta Świnoujście”

8

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Gmina Wałcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12069_L403_Rutwica_101 / ORx403-038853-XXX-01 systemu GSM-R na terenie działki nr 95 obręb 0051 Rutwica, gmina Wałcz, powiat wałecki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

9

Obwieszczenie o przekazaniu odpowiedź na skargę do WSA znak AP-2.7840.202-11.2022.PZ

Zgodnie z art. 54 § 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329) w przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu.

10

Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy (K-AP-2.7840.65-6.2022.PP z 18.01.2023r.)

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Koszalińskiego z 27 lipca 2022 r. nr B/539/2022, znak: B.6740.363.2022.DK odmawiającej Adamowi Usidusowi i Patrycji Karasińskiej – AP INVEST Adam Usidus, Patrycja Karasińska s.c., 76-032 Mielno, ul. Pionierów 6/10, zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z montażem indywidualnych zewnętrznych schodów w m. Mielno, przy ul. Sosnowej 4, na terenie działki nr 91/3 w obr. Mielno

11

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 52/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Miasto i Gmina Darłowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 52/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Grupy Lotniczej Darłowo 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na terenie działek nr 288, 141/1 w obrębie ewidencyjnym Żukowo Morskie, gmina Darłowo, działki nr 2/34 w obrębie ewidencyjnym Darłowo-1, miasta Darłowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty MON

12

obwieszczenie-Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 07.12.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6”.

13

Karta informacyjna - wniosek Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6.pdf

Budowa infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6

14

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego JATKI oraz GOSTYNIEC do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno

15

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego NIESPOROWICE 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce

16

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego PRUSINOWO do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

17

obwieszczenie Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 13.01.2023 r. Pana Piotra Kałeniuka, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

18

Karta informacyjna - wniosek -Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z 11.02.2021 r. o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

19

Karta informacyjna - wniosek o przebudowe Nabrzeża w porcie Lubin

Przebudowa Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin na dz. nr 2/3, 157/2, 156 obręb 0024 Lubin oraz na dz. nr 163/1 obręb 0024 Lubin stanowiącej morskie wody wewnętrzne.

20

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Świdwin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 3/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działki nr 37/8 w obrębie ewidencyjnym Niemierzyno, gmina Świdwin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

21

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Sianów

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działki nr 15 w obrębie ewidencyjnym Sianów 2, gmina Sianów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

22

obwieszczenie decyzja Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek Pani Adeli Jackowiak-Olszewskiej, występującej w imieniu inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 10.01.2023 r. decyzję nr 1/2023, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 mm PE z przyłączem gazu DN 160 mm PE RC i stacją gazową redukcyjno- pomiarową Q=1250 m3/h dla potrzeb zasilenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świnoujściu”.

23

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Mieszkowice

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 1176/7 obręb 0001 Mieszkowice, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński

24

Informacja o wydaniu decyzji dla zamierzenia pn.: Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 1029 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 12.01.2023 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: AP-1.7840.1.146.2022.AN(8), uchylająca decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2023 z 2 stycznia 2023 r. znak AP-1.7840.1.146-4.2022.AN w części dotyczącej dz. nr nr 70/12 i 70/13 oraz zmieniająca decyzję w zakresie nazwy inwestora zamiast wydanej na Adler Schiffe Polska sp. z o.o.

25

Karta informacyjna - wniosek - zmiana decyzji ZRID nr 16-2019 z 26.09.2019 r. dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13

zmiana decyzji Wojewody Zach. nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JR z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 22.03.2022 r.

26

Karta informacyjna - wniosek - Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia. Odcinek 2

Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)

27

Obwieszczenie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 28.12.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko-Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110”.

28

Karta informacyjna dot wniosku ws Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

29

Obwieszczenie dot. wszęcia postępowania ws budowy infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek z 23.12.2022 r., Pana Łukasza Ktacza, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Zaprojektowaniei wykonanie robót w ramach projektu: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” Zadanie B pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401” – Budowa infrastruktury pasażerskiej na przystanku osobowym Szczecin Żydowce.

30

Obwieszczenie wszczecia postępowania ws Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 09.11.2022 r. (uzupełniony: 05.01.2023 r.) Pana Mariusza Mierzwy, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2019, znak AP-1.7820.173-14.2019.JR z 26.09.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13” zmienionej decyzją nr 05/2022, znak AP-4.7820.243-12.2021.JR z 22.03.2022 r.

31

Obwieszczenie wszczecia postępowania ws Budowy obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 13.12.2022 r. (uzupełniony: 05.01.2023 r.) Pana Mariusza Mierzwy, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej nr 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.

32

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dot. Dostosowania nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dot. Dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie do głębokości 12,5 m na dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin

33

Decyzja dot. dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego

Decyzja dot. Budowy zadania pn. „Dostosowanie nabrzeża Zbożowego na terenie portu morskiego w Szczecinie do głębokości 12,5 m na dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin.

34

Obwieszczenie - Decyzja- rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu DW nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 21.10.2022 r. Pana Marcina Rybakiewicza, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 23.12.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 20/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka”.

35

Karta informacyjna - decyzja -Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II

dot. decyzji - Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II – przejście przez m. Stepniczka

36

Decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu DW nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

dotyczy wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111. Etap II - przejście przez m. Stepniczka

37

Karta informacyjna dot decyzji - dostosowanie Nabrzeża Zbożowego do głębokosci 12,5 m

Dostosowanie nabrzeża Zbożowego w porcie w Szczecinie do głębokości 12,5 m, dz. nr 3/16, 95/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 95/14) obręb 1084 Szczecin”.

38

Karta informacyjna dot. decyzji pozwolenia na budowe - Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Rozbudowa molo w Międzyzdrojach o kładkę dojściową do przystani morskiej i do plaży, łączącą drogę wewnętrzną z pomostem molo i schodami na plażę na terenie dz. nr 70/12, 70/13 i 70/29 obr. 0020 w Międzyzdrojach, gm. Międzyzdroje

39

Karta informacyjna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczali ścieków w Moryniu (etap III)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczali ścieków w Moryniu (etap III), zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 125 na dz. nr 70/1, 1/2, obręb Moryń 1 i dz. nr 9, 16/15 obręb Przyjezierze 2, gm. Moryń.

40

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów

41

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego SMĘCINO oraz SMĘCINO II do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

42

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

43

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

44

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

45

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

46

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

47

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

48

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

49

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

50

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

51

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

52

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

53

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

54

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

55

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

56

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

57

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

58

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

59

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

60

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

61

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

62

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

63

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

64

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

65

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

66

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

67

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

68

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

69

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

70

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

71

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę