Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Zniesionej Gminy Ostrowice - Obwieszczenie - wezwanie wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności

2019-01-11

Obwieszczenie - wezwanie wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432), Wojewoda Zachodniopomorski wzywa wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

W zgłoszeniu należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
5) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym.

Wierzytelności niezgłoszone w ww. terminie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, wygasają. 


cofnij do druku na górę