Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Konkursy - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie

2019-01-11

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie

 
 
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
w Szczecinie

 

ZAKRES ZADAŃ

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do:  16 stycznia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – zastępca WITD”
 
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na końcu ogłoszenia. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia konkursu. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
 

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

 
Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: biuro@witd.szczecin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 91/311 56 18 wew. 112.
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
format pliku doc .doc
28 kB
2019-01-11, 14:25:26
2
Wzór oświadczenia lustracyjnego
format pliku doc .doc
50.5 kB
2019-01-11, 14:25:48
3
Wzór oświadczeń
format pliku docx .docx
21.3 kB
2019-01-11, 14:28:08
cofnij do druku na górę