Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2019

2018-11-29

Rok 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.

5. Termin składania ofert:
dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
– dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
– dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
– dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r
.

6. Oferty można składać w formie pisemnej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r. -tutaj.

8. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.

9. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.


Dodatkowych informacji udzielają: Jacek Araś (tel. 91 4303 489) i Małgorzata Kruszewska (tel. 91 4303 228).
 


Zobacz również artykuły:

1
Lista ofert niezakwalifikowanych do dalszego postępowania po ocenie formalnej i merytorycznej -Program Maluch + - Edycja 2019
2
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program Maluch + 2019
format pliku pdf .pdf
1128.2 kB
2018-11-29, 10:05:03
2
Zał. 1a - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1a - dla jst)
format pliku xls .xls
121.5 kB
2018-12-04, 08:09:06
3
Zał. 1b - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1b - dla jst)
format pliku xls .xls
125 kB
2018-12-04, 08:09:21
4
Zał. 2 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 2 - dla jst)
format pliku xls .xls
133.5 kB
2018-11-29, 14:24:02
5
Zał. 3 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 3 - dla podmiotów innych niż jst)
format pliku xls .xls
116.5 kB
2018-12-04, 08:09:37
6
Zał. 4 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 4 - dla podmiotów innych niż jst)
format pliku xls .xls
132.5 kB
2018-11-29, 14:24:31
7
Zał. 10 - program inwestycji
format pliku docx .docx
19.4 kB
2018-11-30, 08:54:11
8
kalkulacja kosztów - moduł 1a i 1b
format pliku xlsx .xlsx
19.8 kB
2018-12-03, 13:11:21
9
kalkulacja kosztów - moduł 2
format pliku xlsx .xlsx
16.2 kB
2018-12-03, 13:11:31
10
kalkulacja kosztów - moduł 3
format pliku xlsx .xlsx
19.9 kB
2018-12-03, 13:11:42
11
kalkulacja kosztów - moduł 4
format pliku xlsx .xlsx
16.2 kB
2018-12-03, 13:11:55
12
Zał. 11 - oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (moduł 1a)
format pliku doc .doc
24.5 kB
2018-12-04, 11:12:55
13
Zał. 12 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (moduł 2 - oświadczenie tylko dla gmin)
format pliku doc .doc
33.5 kB
2018-12-04, 11:13:23
14
Zał. 13 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1a)
format pliku doc .doc
32.5 kB
2018-12-04, 11:13:38
15
Zał. 14 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a)
format pliku doc .doc
30 kB
2018-12-04, 11:13:54
16
Zał. 15 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1b)
format pliku doc .doc
32.5 kB
2018-12-04, 11:14:04
17
Zał. 16 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1b)
format pliku doc .doc
30 kB
2018-12-04, 11:14:17
18
Zał. 17 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)
format pliku doc .doc
36 kB
2018-12-04, 11:14:27
19
Zał. 18 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 2)
format pliku doc .doc
35 kB
2018-12-04, 11:14:37
20
Zał. 19 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)
format pliku doc .doc
38 kB
2018-12-04, 11:14:47
21
Zał. 20 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)
format pliku doc .doc
37.5 kB
2018-12-04, 11:15:03
22
Zał. 21 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 4)
format pliku doc .doc
35.5 kB
2018-12-04, 11:15:13
23
Zał. 22 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 4)
format pliku doc .doc
35.5 kB
2018-12-04, 11:15:24
24
Zał. 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1)
format pliku docx .docx
17.3 kB
2018-12-04, 11:15:34
25
Zał. 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 2)
format pliku docx .docx
20.2 kB
2018-12-04, 11:15:47
26
Zał. 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 3)
format pliku docx .docx
17.4 kB
2018-12-04, 11:15:58
27
Zał. 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 4)
format pliku docx .docx
17.5 kB
2018-12-04, 11:16:10
28
Klauzula informacyjna RODO - MALUCH+ 2019
format pliku docx .docx
20.7 kB
2019-05-30, 08:12:12
29
oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
format pliku docx .docx
22.2 kB
2018-12-18, 10:06:25
30
moduł 1a,b - maluch+ 2019 - zal. nr 6 - spraw z realiz zad. - wzór
format pliku doc .doc
119.5 kB
2019-12-31, 09:08:01
31
moduł 1a,b - maluch+ 2019 - zal. nr 7 - spraw z trwalosci projektu - wzór
format pliku doc .doc
55 kB
2019-12-31, 09:08:26
32
moduł 2 - maluch+ 2019 - zal. nr 4 - spraw z realiz zad. - wzór
format pliku doc .doc
96.5 kB
2019-12-31, 09:08:44
33
moduł 3 - maluch+ 2019 - zal. nr 8 - spraw z realiz zad. - wzór
format pliku doc .doc
119 kB
2019-12-31, 09:09:05
34
moduł 3 - maluch+ 2019 - zal. nr 9 - spraw z trwałosci projektu - wzór
format pliku doc .doc
55.5 kB
2019-12-31, 09:09:54
35
moduł 4 - maluch+ 2019 - zal. nr 6 - spraw z realiz zad. - wzór
format pliku doc .doc
114.5 kB
2019-12-31, 09:10:13
cofnij do druku na górę