Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - FAMI 2017-2021 - Bezpłatna pomoc dla obywateli państw trzecich w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Bezpłatna pomoc dla obywateli państw trzecich w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Co to jest FAMI?

            Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wzmocnienie rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

            Grupą docelową FAMI (czyli osobami, które mogą otrzymywać wsparcie jako cudzoziemcy) są obywatele państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowcy i osoby o nieokreślonym obywatelstwie.

Cel główny projektu.

            Z dniem 1 września 2018 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego rozpoczyna się projekt pn.: „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który trwać będzie 24 miesiące. Celem głównym projektu jest zapewnienie usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie zachodniopomorskim. Natomiast celem szczegółowym projektu zgodnie z Programem Krajowym jest Integracja/Legalna migracja.

Główne działania projektu.

            W ramach projektu FAMI w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie zostanie utworzony punkt informacyjno – doradczy dla obywateli państw trzecich, w którym uzyskać będzie można informacje dotyczące; legalizacji pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, sposobów legalnego zatrudnienia, przysługujących świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

            Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu, przy czym wychodząc naprzeciw potrzebom cudzoziemców przebywających w Polsce, w każdy  poniedziałek punkt będzie czynny do godziny 18:00.

            Ponadto, w ramach projektu FAMI opracowana zostanie Strategia integracji obywateli państw trzecich na terenie województwa zachodniopomorskiego.

            Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie. W ramach działań partnera utworzone zostanie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, którego celem będzie utworzenie punktu informacyjno – doradczego. Ponadto, w siedzibie Centrum funkcjonować będzie świetlica, w której odbywać się będą m.in.: zajęcia wyrównawczo – edukacyjne dla dzieci wymagających takiej formy wsparcia. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin (lokalizacja zostanie wskazana
w późniejszym terminie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lokalu).

            Jednocześnie projekt umożliwi wybranym w ramach rekrutacji beneficjentom naukę języka polskiego, który jest niezbędny do działalności edukacyjnej i zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych w nauczaniu lektorów języka polskiego.

            Ponadto, w okresie trwania projektu Caritas Polska we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie zorganizuje dwa spotkania z pracodawcami zatrudniającymi migrantów i środowiskami zrzeszającymi pracodawców. Tematem przewodnim planowanych spotkań będzie przedstawienie aspektów prawnych związanych z polskim rynkiem pracy dla cudzoziemców.

Beneficjenci projektu.

            W ramach celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja z projektu skorzystać będą mogły następujące grupy osób:

- cel krajowy Integracja (z tej grupy docelowej wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE).

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206):
  • na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
  • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1 i 7.
 3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy:
  • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2)
  • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2)
  • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
  • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4). 
 4. Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego.
 5. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
 6. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.
 7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
  • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
  • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),
  • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),
  • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,
  • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)
  • oraz uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinasowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 


 

W ramach projektu pt. „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim działa

Punkt informacyjno-doradczy (pokój 89)

Pracownicy Punktu udzielają OBYWATELOM PAŃSTW TRZECICH informacji w zakresie:

Ponadto w Punkcie przekazywane są broszury informacyjne dotyczące pomocy udzielanej obywatelom państw trzecich oraz udzielane są informacje o stronie internetowej dedykowanej projektowi.

Zapraszamy obywateli państw trzecich do korzystania ze wsparcia informacyjnego i doradczego w następujących dniach:


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Oferowane wsparcie
rozmiar pliku: 48.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-01-21 02:15:45
Budżet projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 14569.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-15 13:29:55
Formularz wskaźników do projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 1054.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-05-15 13:30:43
Porozumienie finansowe i wniosek o przyznanie dofinansowania nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 24556.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-01 15:29:27
Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 697.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-01 15:43:33
Aktualizacja formularza wskaźników z dnia 24.01.2019 do projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI Cel szczegółowy Integracja Legalna migracja
rozmiar pliku: 193 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-01 15:55:34
Aktualizacja formularza wskaźników z dnia 24.01.2019 do projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI Cel szczegółowy Azyl
rozmiar pliku: 169.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-01 15:56:18
Aktualizacja budżetu nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 88.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-05 15:55:09
Aktualizacja budżetu nr 4/8-2017/OG-FAMI Budżet projektu szczegółowy
rozmiar pliku: 289 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-05 15:57:33
Aktualizacja budżetu nr 4/8-2017/OG-FAMI Lider Partnerstwa
rozmiar pliku: 233.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-05 15:56:22
Aktualizacja budżetu nr 4/8-2017/OG-FAMI Partner
rozmiar pliku: 226.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-05 15:56:36
Aktualizacja uzasadnienia budżetu projektu nr 4/8-2017/OG-FAMI
rozmiar pliku: 500.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-07-05 16:12:50
cofnij do druku na górę