Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Zdrowia Publicznego - Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

2017-06-02

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych działającej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Szczecinie na kolejną kadencję 2018 – 2023.

Wojewoda Zachodniopomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 186) rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie, na kadencję 2018 – 2023.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

w skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi
16 członków, w tym:


Spośród członków wojewódzkiej komisji:

14 członków powołuje Wojewoda Zachodniopomorski, przy czym :

Po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia  i Rzecznik Praw Pacjenta.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie i doświadczenie:
  • posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra w dziedzinie nauk prawnych i zatrudnienie przez okres co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub
  • posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych i wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.
 2. Posiadanie wiedzy z zakresu praw pacjenta.
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba:

 1. prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
 3. wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. kopia dokumentów potwierdzających: co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem  lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia  naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.
 7. dane kontaktowe kandydata (adres, adres e-mail, nr telefonu/faxu)

Termin składania dokumentów - do dnia 30 czerwca 2017 r.
Miejsce składania dokumentów: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Publicznego (pok. 245) ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Przedstawiciel do WKZM”.


cofnij do druku na górę