Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Reginalnego - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza

2017-03-28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

 

Projekt zmiany zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych” oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.

Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych dla ochrony, których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie do 7 kwietnia 2017 r. Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin.

Zgodnie z art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy o ochronie przyrody po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych w ramach prowadzonej obecnie procedury zmiany planu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa w procedurze zmian planu na zasadach oraz w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Obwieszczenie RDOŚ
format pliku pdf .pdf
70.8 kB
2017-03-28, 14:49:42
cofnij do druku na górę