Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Karta Polaka - świadczenia pieniężne

Karta Polaka - świadczenia pieniężne

 

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.
 
Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
logo FAMI
 

 

 

 


Osoby posiadające Kartę Polaka, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) - mogą złożyć wniosek o przyznanie okresowego świadczenia pieniężnego.

Kto może być objęty świadczeniem

Cel przyznania świadczeń pieniężnych

Świadczenie pieniężne ma ułatwić utrzymanie się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu. Świadczenie nie zależy od uzyskiwanych w tym czasie innych dochodów lub świadczeń.

Do kogo złożyć wniosek

Termin złożenia wniosku

Do 3 miesięcy od daty złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie RP.
 

Uwaga!
Wniosek o przyznanie świadczenia złożony po tym terminie nie zostanie rozpoznany

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wynosi 10 PLN.
Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu: 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

Wpisując tytuł wpłaty ” za wydanie decyzji w sprawie przyznania okresowego świadczenia pieniężnego”.

Jeżeli wnioskiem objęta jest również rodzina to należy załączyć dodatkowe dokumenty

Uwaga!
Dokumenty złożone w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego

Wysokość należnych świadczeń pieniężnych

W okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
W okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot

Sposób przyznawania świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczenia będzie ustalał wojewoda w drodze decyzji,

Świadczenia będzie wypłacał starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu. Uczyni to w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane konto bankowe,

Jeżeli nastąpi zmiana miejsca pobytu na inne, znajdujące się na terytorium RP osoby objętej świadczeniem lub członka jej rodziny, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego/ odebranie świadczenia

Utrata przyznanego świadczenia nastąpi w przypadku nieotrzymania prawa do stałego pobytu na terytorium RP (jest to możliwe w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa),

Wojewoda wstrzyma rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania takich wniosków. Wypłatę środków wstrzymuje się do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę.


Uwaga!

Jeżeli planujesz ubiegać się o świadczenie pieniężne, którym obejmiesz członków rodziny składając wniosek o pobyt stały, wskaż nam ich dane.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego
format pliku pdf .pdf
1282.7 kB
2017-01-02, 09:10:52
cofnij do druku na górę