Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2017

2016-11-22

Rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 listopada br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.

1.      Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.

2.      O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3.      Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:

- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3.Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

3.4.Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

4.      Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

5.      Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r.

6.      Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

7.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;

dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

8.      Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 

9.      Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1 (dla modułu 1), nr 2a oraz 2b (dla modułu 2), nr 3 (dla modułu 3), nr 4 (dla modułu 4) wraz z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

Zgodnie z pkt. 8.2.5.  programu "MALUCH plus" 2017 Wojewoda może ogłosić na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia konkursu, wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący w przypadku ofert składanych w danym województwie w module 1, 3 i 4) oraz poinformować o konieczności załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie, o którym mowa w pkt. 7.2.18 (kosztorys ze względu na typ kosztów zadania).

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani co do zasady ani we wnioskowanej wysokości.

 

Dokumentem pozwalającym na udział w konkursie jest prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, złożony w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, druki i formularze niezbędne do złożenia oferty:

1. Wzór formularza programu inwestycji
2. Kosztorys ze względu na typ kosztów zadania
3. Katalog wydatków kwalifikowalnych

Dodatkowych informacji udzielają: Jacek Araś (tel. 91 4303 489) i Małgorzata Kruszewska (tel. 91 4303 228).

Oferty w formie pisemnej należy przesyłać na adres: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch plus 2017”.

 Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utworzona została nowa zakładka pt. "Pytania i odpowiedzi", w której zamieszczone są najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu "MALUCH plus" 2017.
Pytania i odpowiedzi są systematycznie dodawane.


Zobacz również artykuły:

1
Oferty niezakwalifikowane do dalszego postępowania po ocenie formalnej i merytorycznej
2
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
3
Wyniki konkursu MALUCH+ 2017
4
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór weksla i deklaracji wekslowej 2017 - moduł 2
format pliku doc .doc
45.5 kB
2017-04-24, 12:33:05
2
Wzór weksla i deklaracji wekslowej 2017 - moduł 4
format pliku doc .doc
45.5 kB
2017-04-24, 12:33:30
3
Wzór umowy dla Modułu 1
format pliku pdf .pdf
270.7 kB
2017-03-30, 09:40:57
4
Wniosek o wypłatę dotacji - Moduł 1 - ed. 2017 - Zał. nr 5 - WZÓR
format pliku doc .doc
88.5 kB
2017-09-15, 11:36:31
5
Wzór umowy - Żłobek, Klub dziecięcy - niepubliczne - dla Modułu 2
format pliku pdf .pdf
217 kB
2017-03-30, 09:42:11
6
Wzór umowy - Żłobek, Klub dziecięcy - publiczne - dla Modułu 2
format pliku pdf .pdf
257 kB
2017-03-30, 09:42:55
7
Wzór umowy - Żłobek, Klub dziecięcy - niepubliczne - dla Modułu 4
format pliku pdf .pdf
233.7 kB
2017-03-30, 10:51:52
8
Wniosek o wypłatę dotacji - Moduł 4 - ed. 2017 - Zał. nr 6 - WZÓR
format pliku doc .doc
88.5 kB
2017-09-15, 11:36:24
9
Program inwestycji na 2017 r.
format pliku doc .doc
107.5 kB
2016-11-22, 14:54:54
10
Kosztorys szczegółowy
format pliku xls .xls
38.5 kB
2016-11-22, 14:56:20
11
Katalog wydatków kwalifikowalnych
format pliku doc .doc
40.5 kB
2016-11-25, 08:27:33
12
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT - wzór
format pliku docx .docx
14.7 kB
2017-03-14, 14:25:55
13
Moduł 1 - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 6 - spraw z realizacji zadania - WZÓR
format pliku doc .doc
116 kB
2018-01-03, 09:43:53
14
Moduł 1 - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 7 - spraw z trwałości projektu - WZÓR
format pliku doc .doc
54 kB
2018-01-03, 09:44:10
15
Moduł 2a - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 4 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
94.5 kB
2018-01-03, 09:44:32
16
Moduł 2b - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 5 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
112.5 kB
2018-01-03, 09:45:00
17
Moduł 4 - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 7 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
116 kB
2018-01-03, 09:45:13
18
Moduł 4 - MALUCH+ 2017 - Zał. nr 8 - spraw z trwałości projektu - WZÓR
format pliku doc .doc
54.5 kB
2018-01-03, 09:45:22


Galeria zdjęć:

logo programu Maluch+

224.7 kB
2480 x 2480 pix
cofnij do druku na górę