Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Konkursy - Konkurs na stanowisko: Kuratora Oświaty w Szczecinie

2016-02-02

Konkurs na stanowisko: Kuratora Oświaty w Szczecinie

Konkurs na stanowisko: Kuratora Oświaty w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs na stanowisko:

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być osoby, które posiadają:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
 3. co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy w charakterze nauczyciela;
 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, zm. z 2015 r., poz. 2281) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.

Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS", w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr (pokój 283, piętro II)
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wojewoda Zachodniopomorski
Piotr Jania

 


cofnij do druku na górę