Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia

Praca, praktyka, szkolenia

Wolne stanowiska pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

  1. Stanowiska w służbie cywilnej
  2. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  3. Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej
  4. Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej
  5. Wyniki naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  6. Wyniki naboru na inne stanowiska
  7. Wzory formularzy
  8. Konkursy
  9. Inne
  10. Krótki poradnik dla kandydatów – sprawdź przed złożeniem aplikacji

Wolne stanowiska w służbie cywilnej


Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej:

 

Informacje o ofertach pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie znajdziesz:

- na stronie Urzędu w zakładce "Praca"

- na stronie KPRM www.nabory.kprm.gov.pl

- na tablicy informacyjnej w Urzędzie na II piętrze budynku przy pokoju 281 oraz na parterze w budynku Delegatury Urzędu w Koszalinie.

 

Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:

1) doświadczenia zawodowego lub stażu pracy

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, wolontariatu, stażu, praktyki. itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.
(Jeżeli w ogłoszeniu określono wymóg posiadania stażu pracy lub doświadczenia zawodowego w danym obszarze, a świadectwo pracy nie określa rodzaju wykonywanych zadań, wówczas do oferty należy dołączyć również inne dokumenty poświadczające charakter wykonywanych obowiązków).

Poniżej zamieszczono wykaz  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub staż pracy kandydatów.   


2) wykształcenia

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie jest np. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia świadectwa dojrzałości, zaś dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest kopia dyplomu (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest potwierdzeniem wykształcenia wyższego). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, zamiast kopii dyplomu, kandydat może dołączyć do oferty pracy zaświadczenie z uczelni jeżeli zostało wydane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, przed złożeniem oferty. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach, zwłaszcza jeśli ogłoszenie zawiera wymóg wykształcenia kierunkowego.

3) poprawności przygotowanych oświadczeń oraz własnoręcznego ich podpisania

Oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem osoby je składającej. Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie z wzorów oświadczeń, obowiązujących przy ubieganiu się o zatrudnienie w służbie cywilnej;

4) znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 – oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

5) terminowego składania dokumentów

Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.

Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.Jakość przygotowanych dokumentów

Realizacja zadań urzędu wymaga od zatrudnionych w nim pracowników – oprócz kompetencji merytorycznych – również biegłości w komunikacji pisemnej, przejawiającej się m.in. umiejętnością bezbłędnego sporządzania dokumentów urzędowych. Niezbędne dla pracownika urzędu cechy to także staranność oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji. W związku z tym podczas naborów na stanowiska urzędnicze (m.in. na podstawie przesłanej aplikacji) weryfikowane będą również:

 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe lub staż pracy kandydatów

Zatrudnienie

a) kopie świadectw pracy dotyczących zakończonych okresów zatrudnienia
b) kopie zaświadczeń o trwających stosunkach pracy
c) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą – należy wskazać okres, który one obejmują.

Niepracownicze stosunki pracy

a) kopie zaświadczeń wydane przez dającego zlecenie, potwierdzające czas trwania umowy i charakter wykonywanych zadań (czynności); dotyczy to w szczególności umów długoterminowych, z klauzulą dopuszczającą ich wypowiedzenie;
b) kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą (z imienia i nazwiska), ze wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska – należy wskazać okres, który one obejmują i określić charakter czynności ocenianych w referencjach.
 

Prowadzenie działalności gospodarczej

kopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej     

Wolontariat

a) kopia zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, wydane przez korzystającego, o którym mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaświadczenie powinno określać zakres i czas wykonywania świadczeń;
b) kopia opinii o wykonaniu świadczeń, o której mowa
w ww. ustawie, wskazująca na charakter i czas wykonywania świadczeń.

Staż

a) kopia zaświadczenia o odbyciu stażu, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy;
b) kopia karty stażu;
c) kopia sprawozdania ze stażu, ze wskazaniem terminu i zakresu wykonywanych zadań;
d) kopia opinii o stażyście, ze wskazaniem terminu i zakresu wykonywanych zadań.

Praktyka

a) kopia zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, wydane przez podmiot przyjmujący na praktykę;
b) zaświadczenie o przebiegu praktyk, ze wskazaniem terminu odbywania praktyk;
c) opinia o praktykancie wydana przez podmiot przyjmujący na praktykę.

Doświadczenie w obszarze

a) kopie zakresów czynności;
b) kopie opinii;
c) kopie referencji;
d) kopie opisów stanowisk pracy.

 


W przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę w służbie cywilnej, umowę o pracę zawiera się na czas określony, na okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która ukończyła służbę przygotowawczą i otrzymała pozytywną ocenę, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, a także z osobą zatrudnioną w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1. cytowanej ustawy.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 


cofnij do druku na górę