Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego

Ikona dziennika urzędowego

Wydawca:

Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Prawny
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel.: 91 43-03-380

Druk i rozpowszechnianie egzemplarzy z 2011 r.:
"ARPEX" s.c. Agencja Reklamowa,Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2,
tel/fax. 22 7712845, e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego wydane po dniu 31 grudnia 2011 r. są dostępne na odrębnej stronie internetowej pod adresem: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl

 Egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia:

  1. w pokoju 121 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie,

ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,
tel. 91 430-33-80
codziennie w godzinach 8:00-15:00.

 

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:


Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawą do ogłoszenia orzeczenia, a także uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum jest ich odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.

Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci: 

  1. pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej „minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych”;
  2. pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
    • umożliwia konwersję do pliku PDF,
    • umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
  3. pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

 Instytucja zamierzająca publikować akty prawne w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego musi spełnić następujące warunki:   

1. Do wysyłania wniosków o publikację aktów prawnych służy Moduł komunikacyjny pod adresem: https://zuw.upe.com.pl

2. W celu rejestracji w Module komunikacyjnym jako „Organ wydający” należy skontaktować się z firmą ABC PRO:          
infolinia: 801 044 102       
infolinia dla tel. kom.+48 (22) 379 09 00 
fax: +48 (22) 379 09 09    
email: biuro@abcpro.pl

Podczas rejestracji przydzielone zostaną login i hasło umożliwiające wysyłanie wniosków o publikację do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Podpisany elektronicznie plik *.ZIPX aktu prawnego należy wysłać wraz z wnioskiem o publikację w dzienniku urzędowym przez Moduł komunikacyjny. Osoba upoważniona do przekazania wniosku podpisuje go również podpisem elektronicznym - nie musi to być ta sama osoba, która podpisała plik aktu. Do jednego wniosku można dołączyć dowolną liczbę aktów prawnych.

Podstawa prawna: art 13 i art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzeia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699).

Osoby odpowiedzialne za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:

Anna Krawczyk - pok. 121, tel. 91 43-03-380;
Marta Marzec - pok. 122, tel. 91 43-03-677


 

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Dzienniki Urzędowe z 1999 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:31:51
2
Dzienniki Urzędowe z 2000 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:32:47
3
Dzienniki Urzędowe z 2001 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:32:58
4
Dzienniki Urzędowe z 2002 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:33:09
5
Dzienniki Urzędowe z 2003 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:33:20
6
Dzienniki Urzędowe z 2004 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:33:33
7
Dzienniki Urzędowe z 2005 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:00
8
Dzienniki Urzędowe z 2006 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:36:20
9
Dzienniki Urzędowe z 2007 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:12
10
Dzienniki Urzędowe z 2008 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:23
11
Dzienniki Urzędowe z 2009 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:35
12
Dzienniki Urzędowe z 2010 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:46
13
Dzienniki Urzędowe z 2011 roku
format pliku html .html
kB
2024-05-13, 22:34:56
cofnij do druku na górę