Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków

2011-06-24

Rozpatrywanie skarg i wniosków

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia.; zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Gdzie złożyć dokumenty?

 

w Szczecinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
pokój 11 (po prawej stronie od wejście głównego),
Wydział Prawny,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,

tel. 91 43 03 258, 91 43 03 649,
fax 91 43 03 270,
e-mail: wp@szczecin.uw.gov.pl.
 

w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie,
pokój 187,
ul. Władysława Andersa 34,
75-950 Koszalin,

tel. 94 34 28 203,
fax 94 34 23 816,,
delegatura@szczecin.uw.gov.pl.

 

Uwagi:

 

W jaki sposób rozpatrywane są skargi i wnioski w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim?

 1. W zakresie zadań wykonywanych przez wydziały przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych wydziałach każdego dnia, w godzinach pracy.
 2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Wydziału Prawnego, który również przyjmuje skargi iwnioski.
 3. Wojewoda, wicewojewoda lub wyznaczeni kolejno dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni. Interesanci przyjmowani są według ustalonego harmonogramu.
 4. Wojewoda lub wicewojewoda przyjmują interesantów w ostatni poniedziałek miesiąca. Osobista rozmowa z wojewodą możliwa jest jedynie po wcześniejszym złożeniu pisma z opisem sprawy, której spotkanie ma dotyczyć. Spotkanie może się odbyć, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na charakter sprawy.
 5. W Delegaturze Urzędu interesanci przyjmowani są według harmonogramu w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-16.00.
 6. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Wojewódzkiego prowadzonym przez Wydział Prawny.
 7. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana wojewodzie, albo organ samorządu terytorialnego – Wydział Prawny lub wydział, który taką sprawę przekazuje ją właściwej jednostce (organowi).
 8. Skargi i wnioski pisemne lub telegraficzne Kancelaria Ogólna przekazuje właściwym wydziałom, jeżeli dotyczą zakresu działania tych wydziałów. W pozostałych przypadkach Wydziałowi Prawnemu, który ze względu na treść skarg i wniosków ustala właściwych adresatów.

  

Podstawa prawna:

 Zobacz również artykuły:

1
Droga z z windy - składanie skarg i wniosków
2
Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
3
Korespondencja elektroniczna z urzędem

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór skargi adrsowanej do wojewody zachodniopomorskiego - co powinna zawierać skarga
format pliku pdf .pdf
59.1 kB
2012-06-19, 14:13:16
2
Wzór skargi adrsowanej do Dyrektora Generalnego Urzędu - co powinna zawierać skarga
format pliku pdf .pdf
77.3 kB
2012-06-19, 15:00:03
3
Klauzula informacyjna
format pliku pdf .pdf
222.4 kB
2021-05-31, 15:48:25
cofnij do druku na górę