Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy

 

Zgodnie z art. 28 ustawy, pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

 

 

 


Jakie dokumenty należy złożyć

wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Zachodniopomorskiego, zawierający:

 1. dokładną nazwę i adres zakładu ( z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej)

 2. informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),

 3. informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),

 4. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1)

 5. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy potwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 6. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki prowadzącej indywidualną praktykę zezwolenie na wykonywanie tej praktyki wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych : umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną wraz z wykazem tych usług, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, przy czym pielęgniarka zatrudniona w takiej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej), a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzyi na zabiegi rehabilitacyjne,

 7. kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sadowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z tego rejestru, lub zaświadczenie aktualne o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ ,

 8. kopię aktualnego zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,

 9. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP) oraz kopię aktualnego wniosku o potwierdzenie nadania NIP (druk NIP-5),

 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Dokumenty załączone do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

 

W jakim terminie załatwiana jest sprawa

Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni.


Gdzie należy złożyć dokumenty

 

Wydział Zdrowia i Polityki Spolecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin


Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
pokój 140
tel. 91 43-03-490, 
fax 91 43-35-531


Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Opłaty:

 

Opłata skarbowa od czynności urzędowych:

 1. wydania decyzji administracyjnej - 10,00 zł
 2. od odpisu, wypisu, kopii - 5,00 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy )
 3. od zaświadczenia - 17,00 zł


Wpłaty należy dokonać:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 573)
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wykaz zpch 20.06.2022 r.
rozmiar pliku: 166.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-20 11:08:29
cofnij do druku na górę