Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Kompetencje

Kompetencje

Wojewoda:

 1. przedstawiciel Rady Ministrów w województwie,
 2. zwierzchnik zespolonej administracji rządowej,
 3. organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 5. reprezentuje Skarb Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Wicewojewoda:

 1. wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę.
 2. jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i  kompetencje Wojewody.

Dyrektor Generalny Urzędu:

 1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie nie zastrzeżonym dla Wojewody,
 2. realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
 3. wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie,
 4. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 5. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników zatrudnionych w Urzędzie,
 6. wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień poleceń Wojewody.

 Lista załączników:

TypPlik załącznika
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
rozmiar pliku: 132.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-12-08 10:57:43
cofnij do druku na górę