Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

2012-04-21

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

29 lipca 2022 r.weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu dokumentów wymaganych obecnie w postępowaniach (§ 9 rozporządzenia) to:

 1. rezygnacja z obowiązku dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy;
 2. ograniczenie przedkładanej kopii ważnego dokumentu podróży cudzoziemca do stron z danymi osobowymi;
 3. uwzględnienie dokumentów potwierdzających pracę cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego i jego delegowanie do pracy na terenie RP - w przypadku wniosków typu C, D i E
 4. doprecyzowanie, że informacja starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączona tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
 5. wskazanie we wniosku numeru identyfikacyjnego informacji starosty- jeżeli jest wymagana

Postępowania rozpoczęte i nie zakończone przed 29 lipca będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

 Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1558-     https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1558

WIĄŻE SIĘ TO ZE ZMIANĄ WZORÓW FORMULARZY NA KTÓRYCH POJAWIAJA SIĘ NOWE INFORMACJE

- WZÓR W ZAŁĄCZNIKU

 

 ADRES MAILOWY DOTYCZĄCY zEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW  zcpraca@szczecin.uw.gov.pl

Adres ten dedykowany jest  do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców  - ADRES MAILOWY NIE DOTYCZY POBYTÓW CZASOWYCH

----------------------------------------------------------

ZEZWOLENIE  NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

 
Sprawę można załatwić w dwojaki sposób:
 
1. PREFEROWANY - elektronicznie - wniosek za pomocą portalu praca.gov.pl-  Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.
 

Zezwolenia na pracę  w postępowaniu elektronicznym

Wnioskodawca składa wniosek poprzez portal praca.gov.pl, następnie wydruk wniosku z portalu praca. gov wraz z wymaganymi załącznikami przesyła do urzędu co w znacznym stopniu przyspieszy jego realizację )

Termin  załatwiania sprawy- DOTYCZY WSZYSTKICH TYPÓW ZEZWOLEŃ:

Uwaga- Sprawy załatwiamy niezwłocznie, jednakże według kolejności ich wpływu. Nadzwyczaj duża liczba wpływających do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosków w sprawach zezwoleń na pracę, wymusza terminy załatwianych spraw, zaś w celach porządkowych przyjęto ich realizację w uszeregowanym systemie t,j wg kolejności wpływu. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego podejmowanych jest szereg czynności sprawdzających, od których uzależnione jest rozstrzygnięcie w danej sprawie.

Czas trwania postępowania zależny jest od kompletności i prawidłowo wypełnionego wniosku, jak również dostarczonych załączników oraz tempa uzupełniania braków.- WNIOSKI ZŁOŻONE PRAWIDŁOWO, KTÓRE NIE SĄ OBARCZONE BRAKAMI FORMALNYMI, lub nie zachodzi potrzeba uzupełnienia dokumenROZPATRYWANE SĄ W TERMINIR DO 2 miesięcy.

Wydrukowane dokumenty wyślij na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecnie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,  lub złóż do urny znajdującej się w holu Urzędu lub za pośrednictwem kopertomatu znajdującego się w punkcie obsługi cudzoziemców

 
2. listownie - wypełnij prawidłowo  wniosek, dołącz do niego komplet wymaganych dokumentów ( patrz niżej )  i wyślij na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecnie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,  lub złóż do urny znajdującej się w holu Urzędu lub za pośrednictwem kopertomatu znajdującego się w punkcie obsługi cudzoziemców
Pamiętaj !! do wniosku dołącz koniecznie oryginał t,j:
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu” - oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa 88j ust. 1 pkt 3-7 PODPISUJE WYŁĄCZNIE PRACODAWCA, tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik- patrz w załączniku
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)- wzór w załącznikach

 

Opłatę za wydanie zezwolenia na pracę zapłać na konto:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata za wydanie zezwolenia dla ...” (dane zatrudnianego cudzoziemca)
 
Zezwolenie otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 
Dodatkowe informacje uzyskasz:
W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od 10.00-17.00 oraz od wtorku – do piątku  
od 8.00-14.00  za pośrednictwem-  infolinii telefonicznej: 91 4303 498;
- wysyłając e-mail na adres zcpraca@szczecin.uw.gov.pl

PRACA W CZASIE PANDEMII

Dz.U.2021.0.2095 t.j. - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Art. 15zzq. COVID-19

1. Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

2. W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na podstawie ust. 1 wniosek, o którym mowa w art. 88a postępowanie w sprawach wydania, przedłużenia lub uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie ust. 1.

3. Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

4. Dodatkowego okresu wykonywania pracy, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 3 i art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców - informacje dla pracodawców  

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz informowanie pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców o procedurach.

Zezwolenia na pracę

Przepisy rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca w przeważającej części odpowiadają przepisom dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2009 r. Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Obejmują one m. in. ograniczenie kręgu osób, wśród których w pierwszej kolejności PUP poszukuje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, oraz możliwość niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie do niego tak wybranych kandydatów. Znacznie zmieniony został wzór informacji starosty.

Okres ważności informacji starosty

Ponadto rozporządzenie zawiera regulację, która w przypadkach uzasadnionych sytuacją na lokalnym rynku pracy umożliwia staroście „ograniczenie okresu ważności”[1] wydawanej przez niego informacji ze 180 do 90 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Praca bez zezwolenia

Również 1 maja 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Z wizą przez cały rok

Najważniejsza zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości pracy bez zezwolenia na pracę na studentów studiów stacjonarnych i doktorantów przebywających na terytorium RP na podstawie wizy w celu odbycia studiów w Polsce (dotychczas możliwość pracy bez zezwolenia w ciągu całego roku mieli studenci i doktoranci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami, natomiast studenci przebywający w Polsce na podstawie wiz mieli możliwość pracy bez zezwolenia tylko w miesiącach wakacyjnych).

Praca na podstawie oświadczeń

Istotna zmiana dotyczy również oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Przepis został doprecyzowany, tak by nie budziło wątpliwości, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Rozwiązanie to ma służyć lepszemu zabezpieczeniu praw cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń, zbliżyć poziom ochrony cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę i ułatwić kontrolę legalności pracy cudzoziemców.

Wykłady, referaty, prezentacje

Z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni zostali cudzoziemcy wygłaszający okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej niezależnie od miejsca stałego pobytu tych osób (dotychczas obowiązywał warunek, by osoby te zachowywały miejsce stałego pobytu za granicą).

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

 

Wniosek o zezwolenie na pracę TYP A składasz kiedy Twój pracownik będzie wykonywał pracę w Polsce, a Ty prowadzisz działalność na terytorium RP.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP A musisz złożyć:

Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik,

Przedłużenie zezwolenia A: ( jeśli posiadasz wydane Zezwolenie dotyczące zawódów deficytowych nie ma obowiązku składania wniosków o ich przedłużenie. Możesz złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia {wówczas nie obowiązują Cię terminy "nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia"} następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony .

Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca za cały okres przepracowany na podstawie wydanego zezwolenia- zaświadczenie ZUS lub druk ZUS RCA.

Wniosek o zezwolenie na pracę TYP B składasz kiedy Cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP B, musisz złożyć:

Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik.

Przedłużenie zezwolenia B:

następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu oraz dołączyć do wniosku kopie:

 1. dokumentów, o których mowa w pkt. 1-7;
 2. umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 3. dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca-


- zezwolenie typu C:

Zezwolenie to jest wydawane gdy pracownik, wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP C musisz złożyć:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na acę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

 3. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium RP;

 4. kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 5. dokument potwierdzający przez pracodawcę zagranicznego wskazanie osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 /warunki pracy i płacy/ i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3 (tj. wojewody, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji), jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym;

 6. list oddelegowujący wystawiony przez pracodawcę zagranicznego;

 7. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy;

 8. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

 9. kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 10. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem. Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik;

 11. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia  (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).


Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP D musisz złożyć:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.


Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP E musisz złożyć:

 1. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 5. upoważnienie do reprezentowania pracodawcy zagranicznego wobec wojewody oraz innych organów przez osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba upoważniona powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy oraz wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie.
 6. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium RP;

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,

e-mail zcpraca@szczecin.uw.gov.pl

Zgodnie z art. 32 i 33 K.p.a - Pracodawca może  działać przez ustanowionego  przez siebie pelnomocnika.Pełnomocnictwo powinno byc dzielone na piśmie. ( wzór upoważnienia w załączniku)

Wnioskodawca, który nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, może zostać wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Opłaty:

Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości:


W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty.

Opłaty wnosi się w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na rachunek tego organu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
Narodowy Bank Polski O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę (imię i nazwisko cudzoziemca)”

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01-04-2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. 2015 poz 543.)
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. nr 155, poz. 919 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644).
 5. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2022 poz. 1558 )


 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
format pliku pdf .pdf
178.1 kB
2014-01-24, 09:43:28
2
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
format pliku pdf .pdf
233.1 kB
2017-12-27, 13:04:32
3
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
format pliku pdf .pdf
231 kB
2017-12-27, 13:05:31
4
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
format pliku pdf .pdf
228.1 kB
2017-12-27, 13:06:59
5
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
format pliku pdf .pdf
136.1 kB
2018-05-25, 09:58:50
6
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
format pliku pdf .pdf
112.9 kB
2018-07-02, 15:05:20
7
Wykaz zawodów deficytowych woj. zachodniopomorskiego
format pliku pdf .pdf
450.3 kB
2018-07-26, 10:44:21
8
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
format pliku pdf .pdf
123.1 kB
2019-06-05, 08:36:34
9
Upowaznienie do zezwoleń na pracę
format pliku pdf .pdf
97.9 kB
2020-09-23, 07:51:33
10
DOTYCZY UCHYLENIA ZEZWOLENIA- Informacja podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie wydanego zezwolenia na pracę
format pliku pdf .pdf
165.9 kB
2021-09-27, 14:56:22
11
APT-dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest ta agencja;- oryginał należy dołączyć do wniosku
format pliku pdf .pdf
107.8 kB
2023-05-25, 08:53:50
12
NOWE- Rozporządzenie Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
format pliku pdf .pdf
1278.7 kB
2022-07-29, 09:13:08
13
NOWY WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA- OBOWIĄZUJE OD 29-07-2022
format pliku doc .doc
118 kB
2022-08-01, 09:31:23
14
NOWY WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA- OBOWIĄZUJE OD 29-07-2022
format pliku pdf .pdf
595.6 kB
2022-08-01, 09:31:46
15
NOWY WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA- OBOWIĄZUJE OD 29-07-2022
format pliku docx .docx
45.3 kB
2022-08-01, 09:33:06
16
NOWY WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA- OBOWIĄZUJE OD 29-07-2022
format pliku pdf .pdf
567.6 kB
2022-08-01, 09:33:49
17
Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczace okolicznosci o ktorych mowa w art. 88j ust.( dotyczące karalności)
format pliku docx .docx
23.2 kB
2022-08-01, 13:41:31
18
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
format pliku pdf .pdf
230.4 kB
2023-03-06, 11:00:53
19
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
format pliku pdf .pdf
2042.1 kB
2023-03-06, 11:04:28
20
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13-12-2021 w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
format pliku pdf .pdf
148.9 kB
2023-05-25, 08:47:19
cofnij do druku na górę