Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Zaproszenia / Invitations / Приглашения

2023-05-02

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ / application to enter the invitation into the invitation register

Zaproszenie jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom ubiegającym się o wizę na przyjazd do Polski w celu turystycznym, odwiedzin lub połączenia się rodzin. Na jego podstawie konsul wydaje wizę krajową lub wizę Schengen.

Może być także dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zaproszenie nie jest  dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski.

Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa  w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma być wykonywanie pracy.

 

Kto może być Zapraszającym?

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mówi art. 10 ust. 1 lit. b
  i d Umowy Wystąpienia, lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie
  co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Informujemy, że w dniu 5 maja 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. poz. 637). Zastąpi ono w całości obecnie obowiązujące rozporządzenie. Tym samym od tego dnia będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Do wypełnionego czytelnie drukowanymi literami i podpisanego wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia
  lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zakwaterowania w innym miejscu.
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 27 zł.

POTWIERDZENIE ŻRÓDŁA DOCHODU

W przypadku osoby fizycznej potwierdzeniem posiadania źródła dochodu lub środków materialnych mogą być do wyboru:

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka. (np. wspólne konto bankowe, lub decyzja o waloryzacji emerytury).

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą potwierdzeniem posiadania źródła dochodu lub środków materialnych mogą być do wyboru:

W przypadku osoby prawnej:

Wyciąg z rachunku bankowego powinien być opatrzony klauzulą bankową  – dokument wygenerowany elektronicznie nie wymaga stempla ani podpisu lub opatrzony pieczątka
i podpisem pracownika banku.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma mieszkać zapraszany Cudzoziemiec może być  np.:

Należy także pamiętać:

 1. Jeżeli akt własności lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej należy dodatkowo dołączyć inny dokument potwierdzający prawo do władania tym lokalem np. bieżący wymiar czynszu  lub  decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 2. W przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu Cudzoziemca
  w hotelu.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w prowadzonym postępowaniu powinny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego  tłumacza przysięgłego.
 4. Kserokopie lub wizerunki dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem nie są dowodem w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym uzupełnienie braku formalnego wniosku, może nastąpić poprzez dołączenie kserokopii dokumentu i okazanie jego oryginału (w przypadku osobistego stawiennictwa Urzędzie) a w przypadku przesyłania ich za pośrednictwem poczty –urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie (np. poświadczone notarialnie lub przez uprawnionego urzędnika państwowego).

 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorski Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4,70-502 Szczecin

Biuro Obsługi Cudzoziemców jest czynne w poniedziałek od 10.00 do 18.00

 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Obecnie osobista obsługa osób w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się
po uprzednim
umówieniu terminu wizyty drogą elektroniczną na podanej stronie internetowej: https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl  (wybieramy sprawy obywateli UE i wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń).

lub złożyć można w jednym z niżej podanych miejsc:

 1. Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin;
 2. w jednym z terenowych punktów paszportowych w Wałczu, Szczecinku, Myśliborzu, Łobzie, Gryficach, Świnoujściu, których adresy i numery telefonów znajdują się na stronie szczecin.uw.gov.pl w zakładce: Dla mieszkańców/ Paszporty/ Punkty paszportowe.

Ile kosztuje wpis zaproszenia do ewidencji?

Opłata skarbowa wynosi 27zł.

W jaki sposób wnosi się opłatę?

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

pl. Armii Krajowej 1

70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń”

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 91 4303237 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

 

Podstawa prawna:

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Nowy wniosek dotyczący zaproszenia- OBOWIĄZUJE OD DNIA 05-05-2023 R
format pliku pdf .pdf
600.1 kB
2023-04-27, 13:27:03
cofnij do druku na górę