Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

ikonka przypisana do artykułu

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 


Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Urzędzie informację publiczną udostępniają: rzecznik prasowy oraz dyrektorzy wydziałów na podstawie upoważnienia udzielonego im przez wojewodę do załatwiania tych spraw w jego imieniu. Na wniosek Dyrektora Generalnego Urzędu, Wojewoda może upoważnić również innych pracowników urzędu do załatwiania spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Rzecznik prasowy udostępnia informację publiczną adresowaną do środków masowego przekazu.

Dyrektorzy wydziałów, na podstawie upoważnień wojewody, udostępniają informację publiczną nie adresowaną do środków masowego przekazu. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do niewłaściwego wydziału, dyrektor tego wydziału niezwłocznie przekazuje go zgodnie z właściwością, nie później niż dnia następnego.

Upoważnieni pracownicy urzędu, są zobowiązani do powiadomienia wnioskodawcy o braku możliwości udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, pracownicy urzędu powiadamiają pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem - jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

O zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM

PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Lp. Nazwa usługi Wysokość opłaty
1 Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:
    skopiowanie danych na płytę CD, (koszt zakupu płyty CD),
    skopiowanie danych na płytę  DVD, (koszt zakupu płyty DVD)


0.82,- zł
2.10,- zł

2 Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:
    jednostronnie, w wersji czarno-białej,
    dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.10,- zł (za każdą kolejną stronę powyżej 10)
0.20,- zł (za każdą kolejną kartkę powyżej 5)
3 Wydruk komputerowy 0.05,- zł (za każdą kolejną stron e powyżej 10)
4 Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:
    jednostronnie, w wersji czarno-białej,
    dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.20,- zł (za każdą kolejną stronę powyżej 10)
0.40,- zł (za każdą kolejną kartkę powyżej 5)
5 Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową. Według cennika poczty polskiej S.A.
6 Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską. Według cennika firm świadczących usługi kurierskie
7 Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:
    strefa miejscowa
    strefa zamiejscowa
    za granicę
Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika TP S.A.

 

Korespondencja elektroniczna z urzędem

Szanowni Państwo,
z uwagi na docierające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do ZUW w Szczecinie (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.

Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z ZUW w Szczecinie, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).
 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
format pliku html .html
kB
2019-04-30, 08:35:44
2
Zarządzenie Nr 268/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
234.4 kB
2017-06-30, 10:49:26
3
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
format pliku docx .docx
19.1 kB
2017-06-30, 11:00:19
4
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
format pliku pdf .pdf
133.7 kB
2017-06-30, 11:00:33
5
Karta Informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
format pliku doc .doc
69.5 kB
2019-05-06, 13:12:27
6
Karta Informacyjna: Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
format pliku pdf .pdf
163.2 kB
2019-05-06, 13:12:42
7
Klauzula informacyjna
format pliku pdf .pdf
109.7 kB
2022-06-24, 13:23:27
cofnij do druku na górę