Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Program Razem Bezpieczniej - NABÓR PROJEKTÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ 2023

NABÓR PROJEKTÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ 2023

Wojewoda Zachodniopomorski rozpoczyna procedurę naboru projektów na 2023 r. przewidzianych do dofinasowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych.

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych tj.:

 

Cel szczegółowy nr 1Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem tworzonych lokalnych systemów bezpieczeństwa.

 

Cel szczegółowy nr 2Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

 

Szczegóły finasowania Programu zostały przedstawione w rozdziale 7 Programu
w akapicie 68-76. Warto zauważyć, że poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące
się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny
oraz profilaktyczny. Zgodnie z założeniem programu o dofinasowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Wojewoda Zachodniopomorski może wskazać do realizacji 12 propozycji projektów
z terenu województwa. Maksymalna kwota dofinasowania jednego projektu wynosi 100. 000 zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe rekomenduje potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych
z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa związane z edukacją i profilaktyką dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

 

Spośród nadesłanych ofert Wojewódzki Zespół do realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” wybierze 12 najlepszych projektów. Następnie zostaną one przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 7 kwietnia 2023 r., gdzie poddane będą ponownej weryfikacji przez Grupy Robocze MSWiA.

 

Projekty, które zostaną zaopiniowane pozytywnie na etapie centralnym otrzymają dofinansowanie.

 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od daty podpisania umowy/porozumienia do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z założeniami programu.
 3. Podstawę do zawarcia pisemnej umowy/porozumienia z podmiotem, który złożył ofertę
  w niniejszym postępowaniu konkursowym, stanowić będzie informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wyborze projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku, po zakończeniu etapu centralnego.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będą postanowienia umowy/porozumienia zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a podmiotem, którego oferta została wybrana do realizacji, w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, w zakładce „Bezpieczeństwo”.

 

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA KONKURSU:

Konkurs zostanie unieważniony w sytuacji, gdy nie zostaną złożone żadne oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Termin składania projektów do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie upływa 17 marca 2023 r. (Decyduje data wpływu oferty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie datą stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

 

Propozycje projektów można składać:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Razem bezpieczniej” – edycja 2023

 

lub

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 125 (sekretariat),

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

W godzinach 7.00 – 15.00.

 

Dodatkowo proszę o przesłanie elektronicznej wersji projektu na adres email:

pkociecki@szczecin.uw.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

 1. karta oceny formalnej (zał. nr 1);
 2. lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zał. nr 2);
 3. karty ocen merytorycznych (zał. od nr 3 do nr 4);
 4. wniosek o dofinansowanie (zał. nr 5).
 5. UCHWAŁA NR 172 RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024”
 6. Załącznik do Uchwały Nr 172 – Program.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
UCHWAŁA NR 172 RADY MINISTRÓW
format pliku pdf .pdf
2008.2 kB
2023-02-23, 09:17:55
2
Załącznik do uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r.
format pliku pdf .pdf
969 kB
2023-02-23, 09:18:08
3
Wniosek o dofinansowanie
format pliku doc .doc
271.5 kB
2023-02-23, 09:18:56
4
Karta oceny formalnej projektu
format pliku doc .doc
82.5 kB
2023-02-23, 09:19:10
5
Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektu
format pliku doc .doc
74 kB
2023-02-23, 09:19:21
6
Ocena merytoryczna projektu 1
format pliku docx .docx
55.9 kB
2023-02-23, 09:19:33
7
Ocena merytoryczna projektu 2
format pliku docx .docx
60 kB
2023-02-23, 09:19:41
8
Wyniki II etapu kwalifikacji projektów do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku
format pliku pdf .pdf
200.7 kB
2023-04-12, 14:26:56
9
Projekty do dofinansowania w 2023 roku w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
format pliku pdf .pdf
182.4 kB
2023-05-29, 13:48:59
cofnij do druku na górę