Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 r.

2023-02-15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023” Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 roku

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie, organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

I. Rodzaj zadania:
Ochrona i promocja zdrowia.

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. organizacjami pozarządowymi są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w obszarze IV Programu: Działania w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS u ogółu społeczeństwa.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

1. Na realizację zadań objętych niniejszym otwartym konkursem ofert, zgodnie z treścią § 20 ust. 2 „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”, przeznaczone są środki finansowe w łącznej wysokości 60.000,00 zł.
2. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, będących w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego w 2023 roku.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w Ustawie.
2. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działalności z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS dla organizacji, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania HIV/AIDS oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
3. Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków oraz przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanym na lata 2022-2026, innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą wraz z jej aktualizacjami, zawartą umową na realizację zadania publicznego oraz „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

2. Termin składania ofert upływa 8 marca 2023 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Wymagane dokumenty:
1) Oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2) Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

4. Dodatkowe załączniki:
1) kopia aktualnego statutu organizacji,
2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta lub umocowanie osób reprezentujących oferenta.

5. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (nie dotyczy informacji aktualnej z KRS). W przypadku braku załączenia informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW uzupełni ofertę o ww. wydruk przed obradami Komisji konkursowej.
6. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne,
co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty, oferenci będą powiadamiani telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną e-mail przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW do złożenia sprostowania do oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.
7. Zastrzega się, iż Wojewoda Zachodniopomorski jako organ nie odstąpił od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (pkt III.6 wzoru oferty), z uwagi na możliwość ich określenia w składanych ofertach.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,
4) planowany przez organizacje pozarządowe udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany przez organizacje pozarządowe wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) ocena form i zasięgu pomocy społecznej oferowanej zadaniem publicznym,
8) ocena innowacyjności działań zaproponowanych w ofercie.
2. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze IV zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 21 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń.
4. Od dnia ogłoszenia wyników konkursu organizacja pozarządowa, która złożyła ofertę i została rekomendowana do przyznania dotacji, zobowiązana jest w terminie 7 dni dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji. Jeżeli organizacja pozarządowa złoży takie oświadczenie, a kwota przyznanej przez Wojewodę dotacji jest niższa od kwoty wnioskowanej w ofercie, organizacja pozarządowa proszona będzie o przedłożenie stosownej aktualizacji harmonogramu działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i/lub opisu poszczególnych działań.
5. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie, o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty. Niedostarczenie przez organizację pozarządową wymaganych dokumentów lub niedopełnienie obowiązków koniecznych do zawarcia umowy w ww. wymienionym terminie, może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.
6. Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji oferentom nie przysługuje odwołanie.

VII. Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
1. W roku 2022 na realizację zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS przeznaczono kwotę 60.000,00 zł. Zadania były realizowane przez następujących wykonawców:
1) Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w Szczecinie – udzielono dotacji celowej w wysokości 54.000,00 zł na realizację czterech umów,
2) Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie – Stowarzyszenie Solidarni Plus - udzielono datacji celowej w wysokości 6.000,00 zł na realizację jednej umowy.
2. W roku 2023 na dofinansowanie zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Wojewoda Zachodniopomorski
/-/ Zbigniew Bogucki


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 r.
format pliku pdf .pdf
177.4 kB
2023-02-15, 16:03:04
2
Wzór oferty - załacznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu HIV-AIDS w 2023 r.
format pliku docx .docx
54.7 kB
2023-02-15, 16:03:47
3
Klauzula informacyjna RODO - załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu HIV-AIDS w 2023 r
format pliku pdf .pdf
166.9 kB
2023-02-15, 16:04:17
cofnij do druku na górę