Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2023

2023-02-15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2023

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”


Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, 
prowadzące działalność statutową na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, na rzecz mieszkańców tego województwa – zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi”.

I. Rodzaj zadania:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


1. Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. organizacjami pozarządowymi są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

1) Obszar I Działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego:

a) działania zmierzające do innowacyjności oraz poprawy standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, zgodnie z rozporządzeniem¹, oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896), z uwzględnieniem art. 18 Ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022, poz. 2754).

b) działania zmierzające do zabezpieczenia noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych,

2) Obszar II Działalność na rzecz osób ubogich, wymagających wsparcia regionalnego systemu pomocy żywnościowej:

a) dystrybucja żywności w ramach regionalnego systemu pomocy żywnościowej do wybranych placówek pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
b) przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności,
c) propagowanie wolontariatu skierowanego na rzecz osób najuboższych.

3) Obszar III Działalność na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, a także bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych:

a) działania wspierające dziecko i integrujące dziecko oraz rodzinę w środowisku zamieszkania,
b) działania w kierunku wdrażania opartych na diagnozie lokalnych potrzeb projektów profilaktycznych,
c) działania zmierzające do współpracy służb społecznych na rzecz poprawy sytuacji rodzin objętych pomocą społeczną.

2. Odbiorcami ww. działań podejmowanych w ramach zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w niniejszym otwartym konkursie ofert, będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, uprawnione do korzystania ze wsparcia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Za dobór odbiorców zadania publicznego (uczestników) odpowiedzialna będzie organizacja pozarządowa składająca ofertę konkursową i podpisująca umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
4. Przy sporządzaniu oferty realizacji zadania publicznego należy kierować się realną możliwością realizacji działań w ww. obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 lub po jego zakończeniu, co powinno zostać uwidocznione w treści oferty.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadań objętych niniejszym otwartym konkursem ofert, zgodnie z treścią § 20 ust. 2 „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”, w 2023 r. przeznaczone są środki finansowe w łącznej wysokości 250.000,00 zł.
2. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, będących w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego w 2023 roku.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1) Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej w maksymalnej wysokości 50.000 zł i nie mniejszej niż 10.000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadnia, harmonogramu działań i/lub opisu poszczególnych działań.
4) Koszty obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej zadania mogą stanowić maksymalnie 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.
5) Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20% całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że ewentualny wkład osobowy może stanowić maksymalnie 10% całkowitej wartości realizowanego zadania.
6) W kosztorysie realizacji zadania konkursowego nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
7) Organizacje pozarządowe uprawnione do składania wniosków mogą złożyć maksymalnie 1 projekt w ramach przedmiotowego konkursu. Dopuszcza się złożenie większej ilości wniosków przez organizacje pozarządowe posiadające w swojej strukturze wyodrębnione wewnętrznie jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa zachodniopomorskiego, przy czym do ewentualnego dofinansowania może zostać zakwalifikowana tylko jedna oferta takiej organizacji pozarządowej, najwyżej oceniona na liście rankingowej.
2. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:
1) zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (np. czynsz, media),
2) zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania,
3) zakup drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania (koszt zakupu jednostkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł),
4) remont i adaptację pomieszczeń służących realizacji zadania,
5) zatrudnienie personelu niezbędnego do realizacji zadania (na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia).
3. W ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe do wykorzystania na:
1) pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
2) wydatki inwestycyjne,
3) organizację wypoczynku i imprez o charakterze rekreacyjnym,
4) spłatę zaległości i zobowiązań, w tym kar i odsetek,
5) wydatki poniesione poza okresem obowiązywania umowy,
6) szkolenia kadry.
4. Wkład osobowy w oferowanym zadaniu publicznym, czyli praca społeczna wolontariuszy i członków podmiotu niepublicznego, powinna być szacowana w wysokości nie większej niż 50 zł za godzinę świadczenia wolontariatu.
5. Wydatki ujęte w kosztorysie realizacji zadania konkursowego, przedstawione po wykonaniu zadania w części lub całości do rozliczenia udzielonej dotacji, nie mogą zostać równocześnie sfinansowane w tych samych kwotach ze środków pochodzących z innych źródeł publicznych, w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych lub pochodzących z innych źródeł – obowiązuje zakaz podwójnego finansowania.
6. Organizacje pozarządowe współpracujące finansowo z Wojewodą, wyłonione w ramach niniejszego konkursu, zobowiązane będą do spełnienia obowiązków i uprawnień informacyjnych zgodnie z warunkami umów zawartych w ramach ww. Programu oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2506).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą wraz z jej aktualizacjami, zawartą umową na realizację zadania publicznego oraz „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub przesłać na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

2. Termin składania ofert upływa 8 marca 2023 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Wymagane dokumenty:
1) Oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2) Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2023.
4. Dodatkowe załączniki:
1) kopia aktualnego statutu organizacji,
2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta lub umocowanie osób reprezentujących oferenta.

5. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (nie dotyczy informacji aktualnej z KRS). W przypadku braku załączenia informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW uzupełni ofertę o ww. wydruk przed obradami Komisji konkursowej.
6. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty, oferenci będą powiadamiani telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną e-mail przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW do złożenia sprostowania do oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.
7. Zastrzega się, iż Wojewoda Zachodniopomorski jako organ nie odstąpił od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (pkt III.6 wzoru oferty), z uwagi na możliwość ich określenia w składanych ofertach z zakresu pomocy społecznej.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,
4) planowany przez organizacje pozarządowe udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany przez organizacje pozarządowe wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) ocena form i zasięgu pomocy społecznej oferowanej zadaniem publicznym,
8) ocena innowacyjności działań zaproponowanych w ofercie.

2. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach I, II i III zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 21 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.
4. Od dnia ogłoszenia wyników konkursu organizacja pozarządowa, która złożyła ofertę i została rekomendowana do przyznania dotacji, zobowiązana jest w terminie 7 dni dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji. Jeżeli organizacja pozarządowa złoży takie oświadczenie, a kwota przyznanej przez Wojewodę dotacji jest niższa od kwoty wnioskowanej w ofercie, organizacja pozarządowa proszona będzie o przedłożenie stosownej aktualizacji harmonogramu działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i/lub opisu poszczególnych działań.
5. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie, o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty. Niedostarczenie przez organizację pozarządową wymaganych dokumentów lub niedopełnienie obowiązków koniecznych do zawarcia umowy w ww. wymienionym terminie, może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.
6. Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji oferentom nie przysługuje odwołanie.

VII. Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

1. W roku 2022 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 250.000,00 zł, z czego udzielono 9 dotacji.
2. Wykaz dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2022, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce: Rodzina, sprawy społeczne, a następnie należy wybrać: 2022-04-22 Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.
3. W 2023 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

W celu umożliwienia weryfikacji treści ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty niepubliczne przez ich złożeniem na ww. otwarty konkurs ofert, a także podwyższenia jakości składanych ofert w 2022 roku, poniżej załączono LISTĘ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW w ofertach składanych na konkurs w zakresie pomocy społecznej w latach poprzednich. Materiał nie stanowi treści ogłoszenia konkursowego.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023
format pliku pdf .pdf
393.6 kB
2023-02-15, 15:35:37
2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.
format pliku pdf .pdf
239.9 kB
2023-02-15, 16:56:41
3
Załącznik nr 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
format pliku docx .docx
53.5 kB
2023-02-15, 15:30:31
4
Załącznik nr 2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
format pliku docx .docx
40.1 kB
2023-02-15, 15:30:46
5
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022r.
format pliku pdf .pdf
177.3 kB
2023-02-15, 15:31:20
6
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896)
format pliku pdf .pdf
129.1 kB
2023-02-15, 15:32:02
7
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
format pliku pdf .pdf
135.3 kB
2023-02-15, 15:33:41
8
Lista najczęściej popełnianych błędów w ofertach składanych w otwartym konkursie ofert w latach poprzednich - WZiPS ZUW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
177.6 kB
2023-02-15, 15:36:05
cofnij do druku na górę