Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029

2023-01-20

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029

Minister Rodziny i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.

 1. Na Program przeznaczono kwotę 5 466 776,4 tys. zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Ze środków KPO Program finansowany jest w kwocie w wysokości 1 703 453,8 tys. zł. Uzupełniająco do tej kwoty ostatecznym odbiorcom mogą przysługiwać środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO. Środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki/koszty w ramach realizacji zadania finansowanego z KPO będą pochodzić z budżetu państwa. Natomiast ze środków FERS Program finansowany jest w kwocie 3 763 322,6 tys. zł,
  z  uwzględnieniem
  współfinansowania krajowego.
 2. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny.
 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program jest w pierwszej kolejności adresowany do gmin. Środki na początku okresu programowania w ramach pierwszego naboru będą rozdysponowane wśród gmin według algorytmu. Alokacja przypadająca na daną gminę jest określana odrębnie dla KPO i FERS. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, zostaną udostępnione jst i podmiotom innym niż jst, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.
 4. Środki finansowe z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki wyłącznie w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz zakup nieruchomości i infrastruktury (zakup gruntów i lokalów). Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć środki wyłącznie na adaptację, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 5. Ze środków FERS może być dofinansowane tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Zarówno w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego środki można przeznaczyć  na:
 1. utworzenie miejsca opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub
  w nowoutworzonej instytucji opieki, na które podmiot nie otrzymał wsparcia ze środków KPO;
 2. dofinansowanie kosztów funkcjonowania przez 36 miesięcy (najpierw przez 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) wszystkich miejsc opieki nowoutworzonych zarówno ze środków FERS i ze środków KPO.
 1. Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 1. z KPO dla jst wynosi 35 862 zł bez VAT na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 2. z KPO na tworzenie miejsc dla podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku.
 3. z FERS na tworzenie miejsc dla jst i podmiotów innych niż jst wynosi 12 410 zł z VAT na 1 nowotworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Kwota dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonego miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

 1. Wniosek można składać do 19 lutego 2023 r. o godz. 23:59:59. Do tej godziny wniosek musi zostać złożony (a nie rozpoczęty).  
 2. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,

– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem  formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

 1. Po dokonaniu przez wojewodów oceny i kwalifikacji wniosków, Minister dokonuje podziału środków w trzech etapach, o ile środki nie zostaną rozdysponowane już w pierwszym etapie. Na każdym z trzech etapów przydzielane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki i na dofinansowanie ich funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące):
 1. w pierwszej kolejności podział środków z KPO i FERS odbywa się wśród gmin według algorytmu,
 2. w drugim etapie, o ile będą dostępne środki, podział dotyczy jst i podmiotów innych niż jst tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonują żadne instytucje opieki, a w ramach podziału środków algorytmem gmina nie złożyła wniosku dotyczącego planowanej inwestycji, przy czym pierwszeństwo ma gmina,
 3. w ramach trzeciego etapu, o ile będą dostępne środki,  podział środków zostanie dokonany wśród jst i podmiotów innych niż jst chcących uzyskać dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki, przy czym pierwszeństwo ma gmina.
 1. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w zakładce MALUCH+, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Podmioty inne niż jst, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3, są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 3 lat od zakończenia zadań objętych dofinansowaniem.
 3. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2022-2029 oraz zostały zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Maluch+ 2022-2029

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie Programu Maluch+ 2022-2029
format pliku pdf .pdf
481.1 kB
2023-01-23, 12:24:56
2
Program Maluch+ 2022-2029
format pliku pdf .pdf
565.5 kB
2023-01-23, 12:26:00
3
PYTANIA I ODP MALUCH+ 2022-2029
format pliku pdf .pdf
549.9 kB
2023-01-23, 12:26:36
4
Algorytm podziału alokacji na gminy z formułami
format pliku xlsx .xlsx
1618 kB
2023-01-23, 12:27:39
5
Opis algorytmu Maluch+ 2022-2029
format pliku pdf .pdf
239.7 kB
2023-01-23, 12:28:34
6
WNIOSEK DLA GMIN - WZÓR WYPEŁNIENIA
format pliku pdf .pdf
445 kB
2023-01-23, 12:29:34
7
FORMULARZ WNIOSKU NA PIU EMPATIA RKZ-6 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
format pliku pdf .pdf
1915.2 kB
2023-01-23, 12:30:08
8
FORMULARZ WNIOSKU NA PIU EMPATIA RKZ-6 OS. FIZYCZNA
format pliku pdf .pdf
1914.8 kB
2023-01-23, 12:30:32
9
RAMOWE POSTANOWIENIA UMOWY - TWORZENIE GMINY
format pliku pdf .pdf
211.2 kB
2023-01-26, 15:22:25
10
RAMOWE POSTANOWIENIA UMOWY TWORZENIE - PODMIOTY INNE NIŻ JST
format pliku pdf .pdf
209.4 kB
2023-01-26, 15:22:41
11
RAMOWE POSTANOWIENIA UMOWY - FUNKCJONOWANIE GMINY
format pliku pdf .pdf
199.9 kB
2023-01-26, 15:22:55
12
RAMOWE POSTANOWIENIA UMOWY - FUNKCJONOWANIE PODMIOTY INNE NIŻ JST
format pliku pdf .pdf
172.6 kB
2023-01-26, 15:23:07
13
MALUCH+ 2022-2029- Klauzula informacyjna dla wnioskodawców i osób uczestniczących w Programie-Zachodniopomorskie
format pliku pdf .pdf
208.3 kB
2023-01-26, 15:24:36
14
kalkulacja kosztów - jst
format pliku xlsx .xlsx
105.1 kB
2023-02-28, 09:11:11
15
kalkulacja kosztów - podmioty inne niż jst.
format pliku xlsx .xlsx
104.8 kB
2023-06-23, 13:20:57
16
opis realizacji zadania - jst
format pliku xlsx .xlsx
130.4 kB
2023-02-28, 09:12:21
17
Opis realizacji zadania - podmioty inne niż jst
format pliku xlsx .xlsx
93 kB
2023-02-28, 09:12:47
18
Rezygnacja z udziału w programie
format pliku docx .docx
88.2 kB
2023-02-28, 08:25:04
19
WZÓR UMOWY TWORZENIE - GMINY - ZACHODNIOPOMORSKIE
format pliku pdf .pdf
216.7 kB
2023-05-09, 14:34:25
20
WZÓR UMOWY TWORZENIE - PODMIOTY INNE NIŻ JST - ZACHODNIOPOMORSKIE
format pliku pdf .pdf
214.7 kB
2023-05-09, 14:34:42
21
WZÓR UMOWY FUNKCJONOWANIE - GMINY - ZACHODNIOPOMORSKIE
format pliku pdf .pdf
200.9 kB
2023-05-09, 14:34:55
22
WZÓR UMOWY FUNKCJONOWANIE - PODMIOTY INNE NIŻ JST - ZACHODNIOPOMORSKIE
format pliku pdf .pdf
175.1 kB
2023-05-09, 14:35:11
cofnij do druku na górę