Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2022-12-19

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Na realizację programu w nadchodzącym roku zaplanowano kwotę 50 mln zł.

Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Zgodnie z zapisami programu, gminy składają zapotrzebowanie finansowe do właściwych Wojewodów. Następnie, Wojewodowie po zebraniu oraz zweryfikowaniu zapotrzebowań finansowych przesłanych przez poszczególne gminy odrębnym pismem, składają zapotrzebowanie zbiorcze z województwa do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, z wyszczególnieniem gmin przystępujących do realizacji programu.
 

Zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację programu będzie zbierane raz, a wysokość zapotrzebowanych kwot musi być skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gminie.
 

Jednocześnie informuję również, że w Centralnej Aplikacji Statystycznej zostaną opublikowane tabele dotyczące zapotrzebowania na środki budżetowe w ramach przedmiotowego programu na rok 2023 o następujących sygnaturach:

MODUŁ I – znak: DPS-IV.293-KSz/2022

MODUŁ II – znak: DPS-V.294-DW/2022.


 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
PROGRAM Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
format pliku pdf .pdf
462.3 kB
2022-12-22, 07:55:06
cofnij do druku na górę