Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Konkursy - Ogłoszenie o konkursie na Kuratora Oświaty

2022-10-28

Ogłoszenie o konkursie na Kuratora Oświaty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
z dnia 28 października 2022 r.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:


1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  a) wymagane wykształcenie,
  b) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – w przypadku gdy ich posiadanie nie wynika z dokumentu  
      potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  c) znajomość języka polskiego – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,
  d) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela
      (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia),
  e) dodatkowe kompetencje przydatne na stanowisku kierowniczym;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
  a) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
     kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez
     kandydatów,
  b) aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  c) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) oświadczenia, że kandydat:
  a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  b) nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że
      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w
     art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
     publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  e) nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy
     (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510),
  f) wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
     2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
  g) dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
     informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
     z 2021 r. poz. 1633) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


3. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kuratora oświatyˮ, należy:
   1) złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

    lub

  2) przesłać pocztą na adres:


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


4. Oferty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data dostarczenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

                                                

                                                                                                               Wojewoda Zachodniopomorski

                                                                                                                          Zbigniew Bogucki

                                                                                                     

 

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

Administrator danych i kontakt do niego:
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie konkursu na stanowisko kuratora oświaty zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu konkursu.

Informacje o odbiorcach danych:
mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2016 r., poz.2150) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 


cofnij do druku na górę