Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie DECYZJA Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa.doc

2022-10-28

obwieszczenie DECYZJA Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 19.09.2022 r. Pana Macieja Kańkowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 24.10.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 16/2022 zmieniającą decyzję nr 5/2019 z 25.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo".

 Szczecin, 25 października 2022 r.
AP-4.7820.266-6.2022.PM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 19.09.2022 r.
Pana Macieja Kańkowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 24.10.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 16/2022 zmieniającą decyzję nr 5/2019 z 25.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo".

Działki objęte inwestycją w granicach pasa drogowego, których dotyczy zmiana:
Gmina Przybiernów, obręb Przybiernów - 1:
dz. nr: 211/1, 211/2, 211/3 (powstałe z podziału dz. nr 211)

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zawiadamia się, że
z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag
i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron
w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Dane do kontaktu: adres e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu: 91-43-03-570 lub 91-43-03-470
Wskazuje się 12.11.2022 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie
14 dni od 12.11.2022 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 28.10.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Dnia 28.10.2022 r. treść decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


cofnij do druku na górę