Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Miasto Koszalin

2022-10-25

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Miasto Koszalin

Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Koszalin Politechnika w km 196,660 – 196,896 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 24 w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Koszalin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Znak: AP-3.746.36.2022.KJ(5)                                                                                                Szczecin, dn. 24 października 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 45/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie umorzenia w całości postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Koszalin Politechnika w km 196,660 – 196,896 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 24 w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Koszalin, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje się 28 października 2022 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

 

cofnij do druku na górę