Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zmiana zezwolenia na realizację inwestycji - budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.doc

2022-10-18

Zmiana zezwolenia na realizację inwestycji - budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z 28 lipca 2022 r., skorygowany i uzupełniony pismem z 29 sierpnia 2022 r. oraz pismem z 5 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/2020 z 24 kwietnia 2020 r. (znak: WUiAB-II.6740.495.2019.DK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza – Podzadanie nr 1”, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 sierpnia 2020 r., znak;” AP-2.7840.125-3.2020.PZ.

 Szczecin, 14 października 2022 r.

AP-2.7840.160-3.2022.PZ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z 28 lipca 2022 r., skorygowany i uzupełniony pismem z 29 sierpnia 2022 r. oraz pismem
z 5 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/2020 z 24 kwietnia 2020 r. (znak: WUiAB-II.6740.495.2019.DK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta
i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza – Podzadanie nr 1”, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 sierpnia 2020 r., znak;” AP-2.7840.125-3.2020.PZ.

Działki objęte inwestycją w granicach pasa drogowego, których dotyczy zmiana:
miasto Szczecin, obręb 1084:
działki nr: 27/2; 27/9 (powstała z podziału działki nr 27/4);
miasto Szczecin, obręb 1086:
działki nr: 18/3 (powstała z podziału działki nr 18); 13/13; 13/11; 13/16

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
miasto Szczecin, obręb 1084:
27/9 (powstała z podziału działki nr 27/4)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj.
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu: adres e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu: 91-43-03-471 lub 91-43-03-470

 


cofnij do druku na górę