Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów oraz przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn

2022-10-19

Obwieszczenie Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów oraz przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 08.08.2022 r. (uzupełniony 15.09.2022 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Masłowską, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 12.10.2022 r. decyzję Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn”.

Szczecin, 14 października 2022 r.

AP-4.747.6-8.2022.MM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 08.08.2022 r. (uzupełniony 15.09.2022 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Masłowską, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 12.10.2022 r. decyzję Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn”.

Nieruchomości objęte inwestycją:

Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Giezkowo:

dz. nr.: 2/10 (KW Nr KO1K/00105712/4), 2/12 (KW Nr KO1K/00043179/2), 2/13 (KW Nr KO1K/00043178/5), 2/14 (KW Nr KO1K/00043178/5),

738/5 (KW Nr KO1K/00100218/6).

Powiat koszaliński, gmina Biesiekierz, obręb Laski Koszalińskie:

dz. nr.: 738/4 (KW Nr KO1K/00100218/6), 65 (KW Nr KO1K/00096042/9),

67 (KW Nr KO1K/00063549/3), 69 (KW Nr KO1K/00080267/7),

70 (KW Nr KO1K/00075103/2), 507/2 (KW Nr KO1K/00059336/6),

62 (KW Nr KO1K/00080267/7).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273), niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 10 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273), wskazuje się 03.11.2022 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji.

Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie 14 dni od 03.11.2022 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:  adres e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl

numer telefonu: 91-43-03-470 lub 91-43-03-476

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 19.10.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Dnia 19.10.2022 r. treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


cofnij do druku na górę