Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

2022-10-13

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na nowoprojektowanym przystanku kolejowym osobowym Szczecin Łasztownia na terenie działki nr 14 obręb 1087 miasto Szczecin

Znak: AP-3.746.45.2022.RJW(3) Szczecin, 13 października 2022 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 503, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
kanalizacji deszczowej na nowoprojektowanym przystanku kolejowym osobowym
Szczecin Łasztownia na terenie działki nr 14 obręb 1087 miasto Szczecin, stanowiącym
teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuje się 18.10.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 10 kpa strony i ich
przedstawiciele mogą uzyskać wszelkie informacje w niniejszej sprawie oraz zgłaszać
swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo pod numerem
telefonu 91 4303681, a także pod adresem: rjakubiak@szczecin.uw.gov.pl lub
ap@szczecin.uw.gov.pl, w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
– wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za
pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w ZUW w Szczecinie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 13oo po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy
zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału
Wydział Architektury i Gospodarki
Przestrzennej


cofnij do druku na górę