Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Informacja o wydaniu decyzji pn.:"Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego

2022-10-12

Informacja o wydaniu decyzji pn.:"Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zmianami), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zmianami), zawiadamia się, że w dniu 12.10.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 101/2022, znak: AP-1.7840.1.116-3.2022.GZ, o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej dalby wyciągowej i budowę nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja o wydaniu decyzji pn.:"Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego
format pliku pdf .pdf
158.1 kB
2022-10-12, 12:44:02
cofnij do druku na górę