Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

2022-10-12

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV i Nn 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 3/33 w obrębie ewidencyjnym nr 4124 miasta Szczecin

 

Znak: AP-3.746.41.2022.KJ(7)

Szczecin, dn. 12 października 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 44/2022 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV i Nn 0,4 kV oraz kontenerowej stacji  transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 3/33 w obrębie ewidencyjnym nr 4124 miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 12oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem:  kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.


cofnij do druku na górę