Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Kołobrzeg

2022-09-22

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Kołobrzeg

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. na terenie działki nr 285/6 obręb 0013 Kołobrzeg, miasto Kołobrzeg

Znak: AP-3.746.39.2022.RJW(3) Szczecin, 21 września 2022 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 503), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronu
kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. na terenie działki nr 285/6 obręb 0013
Kołobrzeg, miasto Kołobrzeg, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei
Państwowych S.A.
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuje się 26.09.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 10 kpa strony i ich
przedstawiciele mogą uzyskać wszelkie informacje w niniejszej sprawie oraz zgłaszać
swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo pod numerem
telefonu 91 4303681, a także pod adresem: rjakubiak@szczecin.uw.gov.pl lub
ap@szczecin.uw.gov.pl, w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
– wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za
pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w ZUW w Szczecinie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 13oo po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy
zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału
Wydział Architektury i Gospodarki
Przestrzennej


cofnij do druku na górę