Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - informacja budowa pomostów w Trzebieży-1.doc

2022-09-21

informacja budowa pomostów w Trzebieży-1.doc

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 20.09.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 89/2022, znak: AP-1.7840.1.68-7.2022.WP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę Portu Jachtowego Trzebież o dwa pomosty pływające na dz. nr 994/3 obręb Trzebież 3 na terenie portu morskiego w Trzebieży oraz na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

 

Szczecin, 21 września 2022 r.
Znak: AP-1.7840.1.68-8.2022.WP


INFORMACJA


Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351; t.j.), zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029; t.j.) zawiadamia się, że w dniu 20.09.2022 r. została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 89/2022, znak: AP-1.7840.1.68-7.2022.WP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę Portu Jachtowego Trzebież o dwa pomosty pływające na dz. nr 994/3 obręb Trzebież 3 na terenie portu morskiego w Trzebieży oraz na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

Jednocześnie, zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji, można zapoznać się w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 91 43 03 562.

Ponadto informuję, że treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Data publicznego obwieszczenia - 22.09.2022 r.

 

 

 


cofnij do druku na górę