Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn

2022-09-19

Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 08.08.2022 r. (uzupełniony 15.09.2022 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Masłowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn”.

  Szczecin, 19 września 2022 r.
AP-4.747.6-3.2022.MM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 08.08.2022 r. (uzupełniony 15.09.2022 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Masłowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110kV oraz z przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn”.
Nieruchomości objęte inwestycją:
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Giezkowo:
dz. nr.: 2/10 (KW Nr KO1K/00105712/4), 2/12 (KW Nr KO1K/00043179/2), 2/13 (KW Nr KO1K/00043178/5), 2/14 (KW Nr KO1K/00043178/5),
738/5 (KW Nr KO1K/00100218/6).
Powiat koszaliński, gmina Biesiekierz, obręb Laski Koszalińskie:
dz. nr.: 738/4 (KW Nr KO1K/00100218/6), 65 (KW Nr KO1K/00096042/9),
67 (KW Nr KO1K/00063549/3), 69 (KW Nr KO1K/00080267/7),
70 (KW Nr KO1K/00075103/2), 507/2 (KW Nr KO1K/00059336/6),
62 (KW Nr KO1K/00080267/7).
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Dane do kontaktu: adres e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu: 91-43-03-470 lub 91-43-03-476

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273), w przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nastąpi:
1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
– nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 


cofnij do druku na górę