Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON. Miasto Złocieniec

2022-09-16

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON. Miasto Złocieniec

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie działki nr 2/9 obręb 0004 Złocieniec, miasto Złocieniec

Szczecin, 16 września 2022 r.
Znak: AP-3.746.31.2022.RJW(11)
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 43/2022 z dnia 16 września
2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie działki nr 2/9
obręb 0004 Złocieniec, miasto Złocieniec, stanowiącym teren zamknięty
Ministerstwa Obrony Narodowej.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w tym pouczeniem
dotyczącym prawa do odwołania, w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od
8oo do 13oo pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem:
rjakubiak@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl, a także w
ZUW w Szczecinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 13oo po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty - w terminie 14 dni
od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich
środków bezpieczeństwa.
Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału
Wydział Architektury i Gospodarki
Przestrzennej


cofnij do druku na górę