Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Informacja o konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny

2022-08-25

Informacja o konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny, skierowany do pracowników socjalnych realizujących projekty socjalne.

Celem konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej lub centrach usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do udziału w konkursie należy zgłaszać projekty socjalne zrealizowane w okresie od 2019 r. do 2021 r. Wypełnione formularze wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (na nośniku typu pendrive lub płycie CD w formie PDF) należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie do dnia 5 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie Konkurs pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny.

W pierwszym etapie konkursu, maksymalnie 3 formularze zgłoszeniowe dotyczące najwyższej ocenionych projektów socjalnych, w terminie do 30 września br.  zostaną przekazane do Ministerstwa.

W drugim etapie konkursu, komisja konkursowa powołana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dokona wyboru 16 najlepszych projektów socjalnych. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane przez ich autorów podczas uroczystości zorganizowanej przez Ministerstwo w ostatnim kwartale 2022r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkursprojekt-socjalny-dla-rodziny--srodowiskowe-formy-wsparcia-rodziny


cofnij do druku na górę