Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie o decyzji „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”

2022-08-29

obwieszczenie o decyzji „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 28.02.2022 r. Pana Marcina Jurewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 19.08.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”.

Szczecin,  23 sierpnia 2022 r

AP-4.7820.251-13.2022.MM

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z  2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 28.02.2022 r. Pana Marcina Jurewicza, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 19.08.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 13/2022 o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”.

 

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Gryfino 2:

dz. nr: 28/9, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 175, 176, 177, 178/4, 179/2, 179/3, 179/4, 179/6, 180, 186, 187, 459/2.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Gryfino 4:

dz. nr: 371, 372, 375/4, 380, 532, 533, 534, 535, 536, 734/2, 738, 745, 748, 749, 796, 828, 1396, 1397, 1398.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Gryfino 5:

dz. nr: 162/7, 276, 279.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Żórawie:

dz. nr: 171/4, 171/7, 171/11, 171/15, 171/19, 171/23, 171/25, 171/26, 172/3, 172/4, 173, 222/1, 222/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 228, 229/1, 229/2, 233, 238/4, 251/1, 251/2, 252, 253, 254.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Żórawki:

dz. nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 127/1, 127/3, 128/3, 128/4, 128/5, 147/2, 148.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Wełtyń II:

dz. nr: 25/1, 38, 39, 99/1, 99/2, 100/8, 105, 108, 112, 113, 114, 115/3, 117, 118/2, 271/3, 271/4, 272.

 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Powiat gryfiński, Gmina Gryfino, obręb Gryfino 2:

dz. nr: 26/47, 28/9, 28/13, 31, 33/4, 33/5, 33/6, 38, 39, 40, 171/7, 175, 176, 179/2, 179/4, 179/6, 180, 186, 188, 459/2.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Gryfino 4:

dz. nr: 380, 749, 796, 828, 1312, 1395.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Gryfino 5:

dz. nr: 278.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Żórawie:

dz. nr: 171/7, 171/11, 171/25, 222/2, 254.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Żórawki:

dz. nr: 13, 17/1, 128/5.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Wełtyń II:

dz. nr: 25/1, 39, 105, 115/1, 115/4, 117, 118/2.

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):

Powiat gryfiński, Gmina Gryfino, obręb Gryfino 2:

dz. nr: 16.

Powiat gryfiński, gmina Gryfino, obręb Żórawki:

dz. nr: 20/2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:  adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl; numer telefonu: 91-43-03-476 lub 91-43-03-470

 

Wskazuje się 13.09.2022 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie 14 dni od 13.09.2022 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 29.08.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Dnia 29.08.2022 r. treść decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


cofnij do druku na górę