Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

2022-06-30

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
ZIELENICA oraz ŚWIĘCIANOWO VII
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Malechowo
Na podstawie art. 208 ust. 2 i 3 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W części opisowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Malechowo, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Malechowo, zmienionej zarządzeniem zastępczym
nr 7/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 lipca 2018 r., w dziale
III „Uwarunkowania Gminy”, rozdział 3. „Uwarunkowania Infrastrukturalne
i Gospodarcze” w pkt. 3.9 „Udokumentowane złoża kopalin” w spisie złóż kopalin
dodanych, zarządzeniem zastępczym nr 7/2018, dodaje się punkt 6) i 7)
o następującej treści:
„6) złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1,
udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B]
w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP
z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak
WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r.
7) złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1,
udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty-
Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie
ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo
[pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”
§ 2. Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego „ZIELENICA” i „ŚWIĘCIANOWO VII”,
wymienione w § 1, przedstawione zostały na rysunku studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanym w skali
1 : 25 000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/249/2017 Rady Gminy
Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo, zmienionej
zarządzeniem zastępczym nr 7/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
09 lipca 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia zastępczego.
§ 3. Załącznik graficzny nr 1 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dane przestrzenne w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia
zastępczego opatrzony podpisem elektronicznym.
§ 5. Koszty sporządzenia zmiany studium w trybie zarządzenia zastępczego ponosi
w całości gmina Malechowo.
§ 6. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Rada Gminy Malechowo
2. a/a – Wojewoda
3. a/a – AiGP
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Zastępczego nr 7 / 2022
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.06.2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
ZIELENICA oraz ŚWIĘCIANOWO VII
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Malechowo
Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072), zwanej dalej jako PGG, stanowi, iż udokumentowane
złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref
ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także
udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich
ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. PGG, obszary złóż kopaliny
oraz obszary udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
dla których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził dokumentację
geologiczną wprowadzane są przez organ samorządowy [gminę] obowiązkowo do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w terminie 2 lat od dnia
zatwierdzenia ww. dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się przez gminę
ustawowego obowiązku wojewoda w trybie art. 96 ust. 1 pkt. 1) PGG wprowadza obszar
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze, o
którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy.
W związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
decyzji znak:
1) znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., zatwierdzającej
„Dokumentację geologiczną złoża piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA”
i sprostowanej postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia
2018 r.;
2) WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r. zatwierdzającej „Dokumentację
geologiczną złoża kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII”;
położonych na terenie gminy Malechowo, gmina ta miała ustawowy obowiązek
wprowadzenia ww. złóż do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia ww. dokumentacji, tj. odpowiednio
do dnia 18 grudnia 2019 r. w odniesieniu do złoża „ZIELENICA” oraz do dnia 10 kwietnia
2021 r. w odniesieniu do złoża „ŚWIĘCIANOWO VII”.
Z uwagi na niewywiązanie się gminy Malechowo z ustawowego obowiązku Wojewoda
Zachodniopomorski podjął działania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego
w przedmiotowej sprawie.
Stosując się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075), a także
z powodu braku dokumentacji geologicznych umożliwiających wykonanie nadzorczego
obowiązku, Wojewoda zwrócił się do Geologa Województwa Zachodniopomorskiego z
prośbą o udostępnienie map sytuacyjno - wysokościowych z oznaczoną granicą złóż
kruszywa naturalnego „ZIELENICA” i „ŚWIĘCIANOWO VII”, zlokalizowanych na terenie
gminy Malechowo.
W wyniku gruntownej analizy przekazanych materiałów zarówno dokumentacji
geologicznej, jak również wyżej omawianego studium i wydanego w 2018 r. zarządzenia
zastępczego, stwierdzono że ww. złoża kruszywa naturalnego leżące na terenie gminy
Malechowo, nie zostały ujawnione w obowiązującym studium.
Z uwagi na to, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Malechowo, nie ujawniono, w terminie określonym przez
ustawodawcę udokumentowanych złóż, wydanie zarządzenia zastępczego w omawianym
zakresie stało się konieczne.
W dniu 29 kwietnia 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pani Angeliki
Staniszewskiej, reprezentującej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGRO-WAP” Angelika
Staniszewska, o ujawnienie udokumentowanego złoża piasków i piasków ze żwirami
„ZIELENICA” w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Malechowo w trybie zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę. Biorąc
pod uwagę, że na terenie gminy Malechowo po dniu 10 kwietnia 2021 r. ujawnieniu
podlegać będzie również złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII”, zasadne było
wydanie jednego zarządzenia zastępczego dla obu złóż jednocześnie. Tym samym podjęto
działania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego w oparciu o art. 208 ust. 2 PGG.
Wójt Gminy Malechowo pismem znak AP-3.742.6.2.2021.KJ z dnia 19 lipca 2021 r. został
powiadomiony o działaniach Wojewody, zmierzających do wydania przedmiotowego
zarządzenia zastępczego a także zwrócono się do Wójta o udostępnienie elektronicznej
wersji studium oraz utworzonych dla tego dokumentu danych przestrzennych.
Wójt Gminy Malechowo poinformował w piśmie z dnia 23 lipca 2021 r., że po ujawnieniu
złóż przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zarządzeniem zastępczym nr 7/2018 z dnia
09 lipca 2018 r. nie podjął żadnych działań w kierunku opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo,
wskazując jednocześnie że nie zostały opracowane dane przestrzenne do obowiązującego
studium, ponieważ jak podkreślono art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782)
dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503), obowiązujących w dniu
wejścia w życie art. 5 wspomnianej ustawy (czyli w dniu 31 października 2020 r.),
przewiduje dwuletni okres przejściowy na utworzenie danych przestrzennych. Termin ten
mija z dniem 31 października 2022 r.
W związku z brakiem utworzenia przez Gminę Malechowo danych przestrzennych
zarówno dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Malechowo jak i planów miejscowych pismem znak AP-3.742.6.3.2021.KJ z dnia
23 sierpnia 2021 r. poinformowano Wnioskodawczynię o wstrzymaniu prac związanych
z wydaniem zarządzenia zastępczego do czasu przygotowania przez gminę ww. danych.
Utworzenie zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów obowiązujących
w gminie Malechowo, wynikających z ww. art. 67a ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a także wprowadzenie ich do systemu informacji
przestrzennej gminy pociąga za sobą zbyt duże koszta. Wojewoda nie jest organem,
na którym spoczywa obowiązek opracowania ww. danych przestrzennych
dla poszczególnych gmin. Zgodnie z art. 67a ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obowiązek ten spoczywa na organach samorządowych właściwych
do sporządzenia projektów studiów i planów miejscowych. Dlatego też wstrzymanie prac
nad wydaniem zarządzenia zastępczego do czasu wywiązania się przez gminę
z ustawowego obowiązku wynikającego z ww. art. 67a stało się konieczne.
Mając na uwadze fakt, że dane niezbędne do przygotowania zarządzenia zastępczego
Wójt Gminy Malechowo przekazał za pismem znak RIGP.II.6720.1.2021 z dnia 09 grudnia
2021 r. (dane przestrzenne do studium w postaci pliku GML), Wojewoda mógł podjąć
działania mające na celu ujawnienie ww. złóż w studium zarządzeniem zastępczym
wojewody.
Wprowadzenia wyżej przywołanych złóż dokonano na załączniku graficznym nr 1
do niniejszego zarządzenia zastępczego tj. na rysunku studium w skali 1 : 25 000.
Jednocześnie w treści § 1 zarządzenia zastępczego dokonano zmiany zapisów studium
w dziale III „Uwarunkowania Gminy”, rozdział 3. „Uwarunkowania Infrastrukturalne
i Gospodarcze” w pkt. 3.9 „Udokumentowane złoża kopalin” w spisie złóż kopalin
dodanych, zarządzeniem zastępczym nr 7/2018, dodano dodatkowe dwa punkty w spisie
występujących na terenie gminy kruszyw naturalnych – punkt 6) i 7).
Dane przestrzenne przygotowane w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy PGG, koszty sporządzenia zmiany studium w trybie
zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina Malechowo. Koszty sporządzenia
niniejszego zarządzenia zastępczego obejmują koszty materiałów niezbędnych do jego
wydania, tj. przygotowania załączników graficznych do zarządzenia zastępczego,
stanowiącego rysunek dotychczas obowiązującego studium, na który naniesiono
dokumentowane złoża kruszyw naturalnych, zlecone firmie zewnętrznej, a także koszty
ich wydruku. Wojewoda pominął koszty osobowe pracowników Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących zadania związane z przygotowaniem wydania
niniejszego zarządzenia zastępczego.
Obowiązujące przepisy ustawy PGG nie regulują trybu i zasad wydawania
zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża do studium wydawanego przez
wojewodę. Art. 96 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego przesądza jedynie o skutkach
prawnych wydania zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża. Omawiane
zarządzenie wywołuje takie same skutki prawne jak przyjęcie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przez radę.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że kształtowanie polityki przestrzennej gminy należy
do wyłącznej kompetencji organów gminy i znajduje swoje umocowanie prawne zarówno
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 471 z późniejszymi zmianami), jak również w ustawie
o samorządzie gminnym, w której w art. 85 postanowiono że, nadzór wojewody nad
działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
a wojewoda może wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych
ustawami.
Wojewoda, w drodze zarządzenia zastępczego, wydanego w celu wprowadzenia
udokumentowanego złoża do studium, nie przesądza o kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy. W ustawie Prawo geologiczne i górnicze brak jest odesłania do
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stąd też wniosek,
że zmianie wynikającej z zarządzenia zastępczego, podlegają wyłącznie uwarunkowania
studium, bez zmiany kierunków zagospodarowania, które w razie potrzeby zmieni gmina,
po przeprowadzeniu właściwej procedury planistycznej.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wojewoda uzasadnił w sposób pełny
i wystarczający podstawy faktyczne i prawne wydania niniejszego zarządzenia zastępczego
oraz powody dla których uznał za konieczne wprowadzenie obszarów udokumentowanych
złóż kruszywa naturalnego „ZIELENICA” i „ŚWIĘCIANOWO VII” do Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo.
W oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) niniejsze zarządzenie podlega publikacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
zarządzenia.
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 2361797.8619036.6598599
Nazwa dokumentu ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE PGG Malechowo - DO
PODPISU.pdf
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE PGG Malechowo - DO
PODPISU
Sygnatura dokumentu AP-3.742.6.2021
Data dokumentu 2022-06-24
Skrót dokumentu EFF2FD2E02AC15F3836153E011ED8730EE991DFE
Wersja dokumentu 1.3
Data podpisu 2022-06-24 15:46:37
Podpisane przez Zbigniew Bogucki; Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
podpisane zarzadzenie zastepcze w sprawie złoża
format pliku pdf .pdf
373.4 kB
2022-06-30, 11:22:33
2
załącznik nr 1 graficzny do zarządzenia
format pliku jpg .jpg
36459.5 kB
2022-07-01, 12:47:20
3
załącznik nr 2 w rozszerzeniu gml do zarządzenia
format pliku gml .gml
90.1 kB
2022-07-01, 12:47:42
cofnij do druku na górę