Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz związki zawodowe do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


1. Zaproszenie umożliwia współpracę w formie dofinansowania lub finansowania zadań publicznych realizowanych przez Partnerów społecznych Wojewody Zachodniopomorskiego, zaangażowanych w działania prowadzone na rzecz uchodźców z Ukrainy na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in. w Punkcie Recepcyjnym, Punkcie Informacyjnym i miejscach masowego zakwaterowania, począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

2. Reguły współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy uwzględniają zapisy Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 2022 r. w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi.

3. Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o zlecenie realizacji zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w odpowiedzi na zaproszenie mogą ubiegać się:

1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) związki zawodowe.

4. Złożenie oferty na zaproszenie oraz realizacja zadania publicznego odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. W ramach zaproszenia Wojewoda Zachodniopomorski może zapewnić środki finansowe w formie dotacji dla oferenta jako Zleceniobiorcy przez powierzenie (100% finansowania) lub wsparcie (częściowe dofinansowanie) realizacji zadania publicznego, polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Rodzaj zadania publicznego związanego z zabezpieczeniem pobytu uchodźców wojennych z terenu Ukrainy do realizacji w ramach zaproszenia:

W ramach realizacji zadania publicznego oferent zapewni pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, polegającą na:

1) zakwaterowaniu;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w punkcie 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
6) dopuszcza się możliwość podjęcia innych działań niezbędnych do realizacji ww. pomocy w ramach realizowanych zadań publicznych, w przypadku wystąpienia nowelizacji ww. ustawy.

7. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę realizacji zadania.

8. Oferta realizacji zadania publicznego, składana na zaproszenie, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawierać powinna:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego (w tym: czas, miejsce i zakres działań zrealizowanych od 24 lutego 2022 r.);
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy lub związku zawodowego;
tj. składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o ew. planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania (art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - są dostępne jako załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także w załączeniu do zaproszenia /poniżej/.

9. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe, związki zawodowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku do umowy należy załączyć umowę zawartą pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.
10. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS) oraz statut oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem).

11. Wymagania:

a) Koszty administracyjne i finansowo-księgowe zadania publicznego wykazane w ofercie nie mogą przekroczyć 20,00 % wartości całego zadania publicznego.

b) W celu prawidłowej identyfikacji wysokości kosztów po stronie dotacji i ewentualnego wkładu własnego, oferent wykazujący wkład własny (finansowy i/lub niefinansowy) w kosztorysie zadania publicznego (części V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania) proszony jest o dodatkowe wskazanie w pozycjach budżetowych w kolumnie drugiej tj. Rodzaju kosztu planowanego źródła finansowania w postaci dotacji lub wkładu własnego finansowego lub niefinansowego.

c) Wszystkie działania wskazane we wzorze oferty w części III.4 Plan i harmonogram działań na rok 2022 oraz stosownie w części V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania należy podzielić zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na następujące obszary:

OBSZAR I – ZAKWATEROWANIE;
OBSZAR II – CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE ZBIOROWE;
OBSZAR III – TRANSPORT;
OBSZAR IV – TRANSPORT PUBLICZNY LUB SPECJALISTYCZNY;
OBSZAR V – ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY I INNYCH.
OBSZAR VI – INNE DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI POMOCY - możliwe do ujęcia w zleceniu w przypadku nowelizacji ww. ustawy.

12. Termin realizacji ww. zadania publicznego zleconego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ustala się od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu realizacji zadania publicznego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w przypadku zmiany okoliczności, w tym braku konieczności świadczenia pomocy w zakresie określonym zaproszeniem.
13. Termin poniesienia wydatków dla zatwierdzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zadań publicznych ustala się na okres: od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania publicznego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w przypadku zmiany okoliczności, w tym braku konieczności świadczenia pomocy w zakresie określonym zaproszeniem.

14. W przypadku działań przeprowadzonych (w całości lub części) i wydatków poniesionych przez oferenta w ramach proponowanego zadania publicznego przed terminem złożenia oferty, należy wyraźnie zaznaczyć ten fakt w części merytorycznej i finansowej sporządzanej oferty.

15. Wypłata środków z dotacji dla Zleceniobiorców planowana jest w transzach miesięcznych, przy czym pierwsza transza będzie obejmowała okres od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

16. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie stanowi gwarancji zawarcia umowy na jego realizację.

17. Oferta realizacji zadania publicznego będzie podlegała weryfikacji formalnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zatem należy w szczególności zwrócić uwagę na:

a) wypełnienie wszystkich pól oferty, zgodnie z wymogami pouczenia, zawartego we wzorze oferty, łącznie z tabelą III.6 wzoru oferty tj. „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
b) brak błędów kalkulacyjnych;
c) podpisanie oferty oraz złożenie stosownego oświadczenia woli w części VII oferty w imieniu oferenta przez osoby uprawnione do reprezentacji;
d) załączenie stosownych załączników, zgodnie z treścią zaproszenia;
e) prawidłowe wskazanie organu, do którego składana jest oferta;
f) nieposzerzanie grupy docelowej, tj. adresatów zadania;
g) wskazywanie policzalnych danych ilościowych;
h) racjonalne określenie kosztów administracyjnych i osobowych zadania.

18. W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i przekazuje spełniające kryteria formalne oferty w celu dokonania wyboru przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

19. Po dokonaniu wyboru ofert przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, zawierane będą z wybranymi oferentami umowy na realizację zadania publicznego. Umowa, o której mowa w art. 16 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie zawierać m.in.:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,
b) wysokość udzielonej dotacji i miesięczny harmonogram płatności (przy czym pierwsza transza planowana jest za okres od 24 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.);
c) termin realizacji zadania i termin poniesienia wydatków nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
d) tryb kontroli wykonywania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
g) oraz dodatkowo sposób identyfikacji osób realizujących zadania w imieniu Zleceniobiorcy (identyfikatory wydane przez Wojewodę, identyfikatory wydane przez Zleceniobiorcę, identyfikujące elementy stroju itp.).

20. Zadania publiczne realizowane w wyniku zaproszenia mogą podlegać weryfikacji, sprawozdawczości, monitoringowi, ewaluacji i kontroli w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21. Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dot. przyznania środków finansowych w ww. zakresie nie przewiduje się odwołania.

22. Zastrzega się możliwość odstąpienia od przyznania środków finansowych lub zawarcia umów w zakresie zaproszenia bez konieczności podania przyczyny.

23. Oferty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. drogą pocztową na adres:

Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: „WSPÓŁPRACA Z NGO – POMOC OBYWATELOM UKRAINY”

lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie.

Obowiązuje data wpływu oferty do siedziby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.


Osobą do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego i składania ofert jest:

Pani Justyna Borzym – Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 091 430 32 43, adres e- mail: zps@szczecin.uw.gov.pl.

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do składania ofert z pominięciem otwartego konkursu z art. 12 ust. 8 specustawy - Pomoc obywatelom Ukrainy
format pliku pdf .pdf
240.4 kB
2022-04-06, 16:44:02
2
Wzór oferty realizacji zadania publicznego zgodnie z rozporządzeniem
format pliku docx .docx
51.7 kB
2022-04-06, 16:44:49
3
Wzór umowy o realizację zadania publicznego zgodnie z rozporządzeniem
format pliku docx .docx
55.8 kB
2022-04-06, 16:46:54
4
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z rozporządzeniem
format pliku docx .docx
36 kB
2022-04-06, 16:49:13
cofnij do druku na górę