Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr /2022
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golczewo
Na podstawie art. 208 ust. 2 i 3 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W części opisowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 października 2017 r.,
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo, w rozdziale 2 „Środowisko przyrodnicze”, pkt. 2.6.
„Surowce” na stronie 21 w spisie występujących na terenie gminy kruszyw
naturalnych wprowadza się siódmy i ósmy tiret o następującej treści:
„ złoże kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III udokumentowane
w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 294/3, 294/4, 294/5,
294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/11, 294/12 oraz 421 w miejscowości
Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo – zatwierdzone decyzją Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.1.2019.PW z dnia
30 stycznia 2019 r.,
 złoże kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA IV udokumentowane
w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 296 i 423 w miejscowości
Wysoka Kamieńska, gmina Golczewo – zatwierdzone decyzją Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.10.2019.PW z dnia
25 października 2019 r.”.
§ 2. Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III i WYSOKA
KAMIEŃSKA IV, wymienione w § 1, przedstawione zostały na rysunku studium
dotyczącym uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanym
w skali 1 : 20 000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/262/2017 Rady
Miejskiej w Golczewie z dnia 27 października 2017 r., w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo,
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia zastępczego.
§ 3. Załącznik graficzny nr 1 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dane przestrzenne w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia
zastępczego opatrzony podpisem elektronicznym.
§ 5. Koszty sporządzenia zmiany studium w trybie zarządzenia zastępczego ponosi
w całości gmina Golczewo.
§ 6. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Rada Miejska w Golczewie
2. a/a – Wojewoda
3. a/a – AiGP
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Zastępczego
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego
WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golczewo
Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej jako PGG,
stanowi, iż udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne,
w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników
wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. PGG, obszary złóż kopaliny
oraz obszary udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
dla których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził dokumentację
geologiczną wprowadzane są przez organ samorządowy [gminę] obowiązkowo do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w terminie 2 lat od dnia
zatwierdzenia ww. dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się przez gminę
ustawowego obowiązku wojewoda w trybie art. 96 ust. 1 pkt. 1) PGG wprowadza obszar
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze, o
którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy.
W związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
decyzji znak:
1) WOŚ.III.7427.1.2019.PW z dnia 30 stycznia 2019 r. zatwierdzającej „Dokumentację
geologiczną złoże kruszywa naturalnego Wysoka Kamieńska III”;
2) WOŚ.III.7427.10.2019.PW z dnia 25 października 2019 r. zatwierdzającej
„Dokumentację geologiczną złoże kruszywa naturalnego Wysoka Kamieńska IV”;
położonego na terenie gminy Golczewo, gmina ta miała ustawowy obowiązek
wprowadzenia ww. złóż do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia ww. dokumentacji, tj. odpowiednio
do dnia 30 stycznia 2021 r. w odniesieniu do złoża WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz do dnia
25 października 2021 r. w odniesieniu do złoża WYSOKA KAMIEŃSKA IV.
Z uwagi na niewywiązanie się gminy Golczewo z ustawowego obowiązku Wojewoda
Zachodniopomorski podjął działania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego
w przedmiotowej sprawie.
Stosując się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075), a także
z powodu braku dokumentacji geologicznych umożliwiających wykonanie nadzorczego
obowiązku, Wojewoda zwrócił się do Geologa Województwa Zachodniopomorskiego z
prośbą o udostępnienie mapy sytuacyjno - wysokościowej z oznaczoną granicą złóż
kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III i WYSOKA KAMIEŃSKA IV,
zlokalizowanych na terenie gminy Golczewo.
W wyniku gruntownej analizy przekazanych materiałów zarówno dokumentacji
geologicznej, jak również wyżej omawianego studium, stwierdzono że ww. złoża kruszywa
naturalnego leżące na terenie gminy Golczewo, nie zostały ujawnione w obowiązującym
studium gminy Golczewo.
Należy zauważyć, że Burmistrz Golczewa pismem z dnia 01 października 2020 r.
poinformował o zamiarze wystąpienia do Rady Miejskiej w Golczewie z projektem uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, celem wprowadzenia złoża. Jednakże
Rada Miejska w Golczewie na posiedzeniu XIII sesji w dniu 25.10.2019 r. oraz posiedzeniu
XXII sesji w dniu 25.09.2020 r. nie podjęła na wniosek Burmistrza stosownej uchwały
o przystąpieniu do zmiany studium.
Z uwagi na to, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Golczewo, przyjętym uchwałą Nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w
Golczewie z dnia 27 października 2017 r., nie ujawniono, w terminie określonym przez
ustawodawcę udokumentowanych złóż, wydanie zarządzenia zastępczego w omawianym
zakresie stało się konieczne.
W dniu 02 lutego 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pana Radosława
Kłysewicza o ujawnienie udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego WYSOKA
KAMIEŃSKA III w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Golczewo w trybie zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę. Pismem
znak AP-3.740.16.2020.MC z dnia 03 marca 2021 r. poinformowano wnioskodawcę
o zamiarze podjęcia działań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego w oparciu
o art. 208 ust. 2 PGG. Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy Golczewa po dniu
25 października 2021 r. ujawnieniu podlegać będzie również złoże kruszywa naturalnego
WYSOKA KAMIEŃSKA IV, ze względów finansowych zasadne było wydanie jednego
zarządzenia zastępczego dla obu złóż jednocześnie.
Burmistrz Golczewa pismem znak AP-3.742.5.1.2021.KJ z dnia 05 maja 2021 r. został
powiadomiony o działaniach Wojewody, zmierzających do wydania przedmiotowego
zarządzenia zastępczego a także poproszony o udostępnienie elektronicznej wersji
studium oraz utworzonych dla tego dokumentu danych przestrzennych. Za pismem znak
ZPP.6720.3.1.2021 z dnia 10 maja 2021 r. udostępniono Wojewodzie ww. dokumenty.
Wprowadzenia wyżej przywołanych złóż dokonano na załączniku graficznym nr 1
do niniejszego zarządzenia zastępczego tj. na rysunku studium w skali 1 : 20 000.
Jednocześnie w treści § 1 zarządzenia zastępczego dokonano zmiany zapisów studium
w rozdziale 2 „Środowisko przyrodnicze”, pkt. 2.6. „Surowce” na stronie 21 w spisie
występujących na terenie gminy kruszyw naturalnych.
Dane przestrzenne przygotowane w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy PGG, koszty sporządzenia zmiany studium w trybie
zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina Golczewo. Koszty sporządzenia
niniejszego zarządzenia zastępczego obejmują koszty materiałów niezbędnych do jego
wydania, tj. przygotowania załączników graficznych do zarządzenia zastępczego,
stanowiącego rysunek dotychczas obowiązującego studium, na który naniesiono
dokumentowane złoża kruszyw naturalnych, zlecone firmie zewnętrznej, a także koszty
ich wydruku. Wojewoda pominął koszty osobowe pracowników Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących zadania związane z przygotowaniem wydania
niniejszego zarządzenia zastępczego.
Obowiązujące przepisy ustawy PGG nie regulują trybu i zasad wydawania
zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża do studium wydawanego przez
wojewodę. Art. 96 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego przesądza jedynie o skutkach
prawnych wydania zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża. Omawiane
zarządzenie wywołuje takie same skutki prawne jak przyjęcie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przez radę.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że kształtowanie polityki przestrzennej gminy należy
do wyłącznej kompetencji organów gminy i znajduje swoje umocowanie prawne zarówno
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 471 z późniejszymi zmianami), jak również w ustawie
o samorządzie gminnym, w której w art. 85 postanowiono że, nadzór wojewody nad
działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
a wojewoda może wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych
ustawami.
Wojewoda, w drodze zarządzenia zastępczego, wydanego w celu wprowadzenia
udokumentowanego złoża do studium, nie przesądza o kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy. W ustawie Prawo geologiczne i górnicze brak jest odesłania do
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stąd też wniosek,
że zmianie wynikającej z zarządzenia zastępczego, podlegają wyłącznie uwarunkowania
studium, bez zmiany kierunków zagospodarowania, które w razie potrzeby zmieni gmina,
po przeprowadzeniu właściwej procedury planistycznej.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wojewoda uzasadnił w sposób pełny
i wystarczający podstawy faktyczne i prawne wydania niniejszego zarządzenia zastępczego
oraz powody dla których uznał za konieczne wprowadzenie obszarów udokumentowanych
złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III i WYSOKA KAMIEŃSKA IV do Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.
W oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) niniejsze zarządzenie podlega publikacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
zarządzenia.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z 20 tycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo
format pliku pdf .pdf
319.4 kB
2022-01-25, 09:20:39
2
format pliku jpg .jpg
23128.3 kB
2022-02-16, 17:06:21
3
graficzny załącznik zał. nr 1 do zarządzenia rys. studium gm. Golczewo(1)
format pliku jpg .jpg
23128.3 kB
2022-02-16, 17:08:36
4
zał. nr 2 do zarządzenia_Golczewo_plik GML_w_trakcie_przyjmowania.gml
format pliku ~ttkproject .~ttkproject
1.1 kB
2022-02-16, 17:09:37
cofnij do druku na górę