Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

2022-01-25

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr /2022
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brojce
Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 w związku z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi
zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W części opisowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brojce, stanowiącej załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady
Gminy w Brojcach z dnia 05 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce,
w rozdziale II.1.4 „Surowce mineralne” na stronie 27 pod tabelą nr 3 „Wykaz
wyrobisk surowców mineralnych w gminie Brojce” wprowadza się następujący zapis:
„Na terenie gminy Brojce występuje złoże gazu ziemnego DARGOSŁAW – zatwierdzone
decyzją Ministra Klimatu i Środowiska znak DGK-IV.4742.2.2020.7.GJ z dnia 02 lutego
2021 r.”
§ 2. Udokumentowane złoże gazu ziemnego DARGOSŁAW, wymienione w § 1,
przedstawione zostało na rysunku studium dotyczącym uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanym w skali 1 : 20 000,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy w Brojcach z dnia
05 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce, w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do zarządzenia zastępczego.
§ 3. Załącznik nr 2 do zarządzenia zastępczego stanowi rysunek studium odnoszący się do
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
§ 4. Oba załączniki graficzne nr 1 i nr 2 stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 5. Dane przestrzenne w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia
zastępczego, opatrzony podpisem elektronicznym.
§ 6. Koszty sporządzenia zmiany studium w trybie zarządzenia zastępczego ponosi w
całości gmina Brojce.
§ 7. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Rada Gminy Brojce
2. a/a – Wojewoda
3. a/a – AiGP
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Zastępczego
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Brojce
Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej jako PGG,
stanowi, iż udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne,
w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników
wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. PGG, obszary złóż
węglowodorów, dla których właściwy organ administracji geologicznej zatwierdził
dokumentację geologiczno-inwestycyjną wprowadzane są przez organ samorządowy
[gminę] obowiązkowo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia ww. dokumentacji.
W przypadku nie wywiązania się przez gminę z ustawowego obowiązku wojewoda w
trybie art. 96 ust. 1 pkt. 2) PGG wprowadza obszar udokumentowanego złoża kopaliny albo
obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje
w tej sprawie zarządzenie zastępcze w terminie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym
mowa w art. 95 ust. 3 ustawy.
W związku z wydaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska decyzji znak DGKIV.
4742.2.2020.7.GJ z dnia 02 lutego 2021 r. zatwierdzającej „Dokumentację geologicznoinwestycyjną
złoża gazu ziemnego Dargosław” położonego na terenie dwóch gmin:
Trzebiatów i Brojce, obie gminy miały ustawowy obowiązek wprowadzenia ww. złoża
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie
6 miesięcy od dnia zatwierdzenia ww. dokumentacji, tj. do dnia 02 sierpnia 2021 r.
Z uwagi na niewywiązanie się gminy Brojce z ustawowego obowiązku Wojewoda
Zachodniopomorski podjął działania zmierzające do wydania zarządzenia zastępczego
w przedmiotowej sprawie.
Stosując się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz.
2075), a także z powodu braku dokumentacji geologicznej umożliwiającej wykonanie
nadzorczego obowiązku, Wojewoda zwrócił się do Geologa Województwa
Zachodniopomorskiego z prośbą o udostępnienie mapy sytuacyjno - wysokościowej
z oznaczoną granicą złoża gazu ziemnego Dargosław, zlokalizowanego na terenie gminy
Trzebiatów i gminy Brojce.
W wyniku gruntownej analizy przekazanych materiałów zarówno dokumentacji
geologicznej, jak również wyżej omawianego studium, stwierdzono że ww. złoże gazu
ziemnego Dargosław w części leżącej na terenie gminy Brojce, nie zostało ujawnione
w obowiązującym studium gminy Brojce.
Należy zauważyć, że Wójt Gminy Brojce pismem z dnia 30 września 2021 r. poinformował
o zamiarze wystąpienia do Rady Gminy Brojce z projektem uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany studium, celem wprowadzenia złoża. Jednakże wystąpienie
to planowane jest dopiero w najbliższym roku budżetowym.
Z uwagi na to, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brojce, przyjętym uchwałą Nr II/4/2002 Rady Gminy w Brojcach z
dnia 05 grudnia 2021 r., nie ujawniono, w terminie określonym przez ustawodawcę
udokumentowanego złoża, wydanie zarządzenia zastępczego w omawianym zakresie stało
się konieczne.
Wójt Gminy Brojce pismem znak AP-3.742.4.3.2021.KJ z dnia 23 sierpnia 2021 r. został
powiadomiony o działaniach Wojewody, zmierzających do wydania przedmiotowego
zarządzenia zastępczego a także poproszony o udostępnienie elektronicznej wersji
studium oraz utworzonych dla tego dokumentu danych przestrzennych. Za pismem znak
PP.6720.04.7.2021.AŁ z dnia 30 września 2021 r. udostępniono Wojewodzie pierwszą
część dokumentów. Dane przestrzenne przekazano drogą e-mailową w dniu 02 listopada
2021 r., jako uzupełnienie do pisma Wójta Gminy Brojce z dnia 30 września 2021 r.
Wprowadzenia wyżej przywołanego złoża dokonano na załączniku graficznym nr 1
do niniejszego zarządzenia zastępczego tj. na rysunku studium w skali 1 : 20 000
dotyczącym uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Biorąc pod uwagę
fakt, że załącznik graficzny dotyczący kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
jest integralną częścią ww. studium, to załączono ten załącznik również do niniejszego
zarządzenia i opisano jako załącznik nr 2 do zarządzenia zastępczego. Jednocześnie
w treści § 1 zarządzenia zastępczego dokonano zmiany zapisów studium w rozdziale II.1.4
„Surowce mineralne” na stronie 27 pod tabelą nr 3 „Wykaz wyrobisk surowców
mineralnych w gminie Brojce”.
Dane przestrzenne przygotowane w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy PGG, koszty sporządzenia zmiany studium w trybie
zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina Brojce. Koszty sporządzenia niniejszego
zarządzenia zastępczego obejmują koszty materiałów niezbędnych do jego wydania, tj.
przygotowania załączników graficznych do zarządzenia zastępczego, stanowiącego
rysunek dotychczas obowiązującego studium, na który naniesiono dokumentowane złoża
kopalin, zlecone firmie zewnętrznej, a także koszty ich wydruku. Wojewoda pominął koszty
osobowe pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących
zadania związane z przygotowaniem wydania niniejszego zarządzenia zastępczego.
Obowiązujące przepisy ustawy PGG nie regulują trybu i zasad wydawania
zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża do studium wydawanego przez
wojewodę. Art. 96 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego przesądza jedynie o skutkach
prawnych wydania zarządzenia zastępczego wprowadzającego złoża. Omawiane
zarządzenie wywołuje takie same skutki prawne jak przyjęcie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przez radę.
W tym miejscu trzeba podkreślić, że kształtowanie polityki przestrzennej gminy należy
do wyłącznej kompetencji organów gminy i znajduje swoje umocowanie prawne zarówno
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 471 z późniejszymi zmianami), jak również w ustawie o samorządzie
gminnym, w której w art. 85 postanowiono że, nadzór wojewody nad działalnością gminy
sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, a wojewoda może
wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
Wojewoda, w drodze zarządzenia zastępczego, wydanego w celu wprowadzenia
udokumentowanego złoża do studium, nie przesądza o kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy. W ustawie Prawo geologiczne i górnicze brak jest odesłania do
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stąd też wniosek,
że zmianie wynikającej z zarządzenia zastępczego, podlegają wyłącznie uwarunkowania
studium, bez zmiany kierunków zagospodarowania, które w razie potrzeby zmieni gmina,
po przeprowadzeniu właściwej procedury planistycznej.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wojewoda uzasadnił w sposób pełny
i wystarczający podstawy faktyczne i prawne wydania niniejszego zarządzenia zastępczego
oraz powody dla których uznał za konieczne wprowadzenie obszaru udokumentowanego
złoża gazu ziemnego „Dargosław” do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.
W oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) niniejsze zarządzenie podlega publikacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
zarządzenia.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Podpisane zarządzenie zastępcze wprowadzenie złoża gazu dargosław do Studium Gminy Brojce
format pliku pdf .pdf
280.7 kB
2022-01-25, 09:02:13
2
załącznik graficzny uwarunkowania Studium Trzebiatów Brojce załącznik nr 1
format pliku jpg .jpg
23734.1 kB
2022-02-21, 07:58:01
3
załąćznik Graficzny kierunki Studium Brojce załącznik nr 2
format pliku jpg .jpg
24501.2 kB
2022-02-21, 07:58:53
4
dane przestrzenne załącznik GML
format pliku gml .gml
37.6 kB
2022-02-21, 07:59:30
cofnij do druku na górę