Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

2021-12-20

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzebiatów.

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późniejszymi zmianami] zarządza się, co następuje

§ 1.      W części opisowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały

Nr XLVII/403/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 marca 2018 r.,

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów, w rozdziale 7 „Ochrona

i kształtowanie środowiska przyrodniczego” pkt. 7.2.1. w części dotyczącej „Budowy geologicznej i zasobów surowcowych” na stronie 37 do spisu trzech udokumentowanych złóż gazu ziemnego wprowadza się czwarte udokumentowane złoże:

- „Dargosław” – zatwierdzone decyzją Ministra Klimatu i Środowiska znak: DGK-IV.4742.2.2020.7.GJ z dnia 02 lutego 2021 r.  

 

§ 2.      Udokumentowane złoże gazu ziemnego „Dargosław”, wymienione w § 1, przedstawione zostało na rysunku studium opracowanym w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/403/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów,

w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia zastępczego jako rysunek ujednolicony a także w formie ponumerowanych arkuszy, stanowiących załączniki od Nr 2 do Nr 13, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.      Dane przestrzenne w formie elektronicznej stanowiące załącznik nr 14 opatrzony p[odpisem elektronicznym.

 

§ 4.    Koszty sporządzenia zmiany studium w trybie zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina Trzebiatów.

 

§ 5.    Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Zbigniew Bogucki


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego wprowadzające udokumentowane złożę gazu ziemnego do Studium Gminy Trzebiatówtreść, dokument podpisany
format pliku pdf .pdf
1361.7 kB
2021-12-20, 11:51:49
2
załącznik nr 1 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
21302.5 kB
2021-12-20, 11:54:59
3
załącznik nr 2 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
3277.8 kB
2021-12-20, 11:55:26
4
załącznik nr 3 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
8657.3 kB
2021-12-20, 11:55:57
5
załącznik nr 4 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
7522.9 kB
2021-12-20, 11:56:21
6
załącznik nr 5 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
9384.9 kB
2021-12-20, 11:56:46
7
załącznik nr 6 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
12043.8 kB
2021-12-20, 11:57:10
8
załącznik nr 7 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
8539.7 kB
2021-12-20, 11:57:29
9
załącznik nr 8 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
8601.6 kB
2021-12-20, 11:57:49
10
załącznik nr 9 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
10838 kB
2021-12-20, 11:58:19
11
załącznik nr 10 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
9200.8 kB
2021-12-20, 11:58:37
12
załącznik nr 11 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
6027.3 kB
2021-12-20, 11:59:01
13
załącznik nr 12 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
8777.4 kB
2021-12-20, 11:59:27
14
załącznik nr 13 do zarządzenia załącznik graficzny
format pliku jpg .jpg
6811.9 kB
2021-12-20, 11:59:45
15
załącznik nr 14 dane przestrzenne
format pliku gml .gml
35.6 kB
2021-12-20, 13:41:31
16
załącznik nr 3 Trzebiatów Brojce w formacie gml
format pliku gml .gml
37.6 kB
2022-02-16, 15:02:10
17
graficzny załącznik Trzebiatów - Brojce zał. nr 1 do zarządzenia Brojce_studium_uwarunkowania
format pliku jpg .jpg
23734.1 kB
2022-02-16, 16:45:29
18
załącznik graficzny Trzebiatów Brojce zał. nr 2 do zarządzenia Brojce_studium_uwarunkowania
format pliku jpg .jpg
24501.2 kB
2022-02-16, 16:46:04
cofnij do druku na górę