Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

2021-10-12

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

W dniu 11 października 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn.: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.            dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2.            osobami posiadającymi:

   - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.      

 

Program skierowany jest do jednostek szczebla powiatowego oraz gminnego.

 

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do Programu  znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (załącznik nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu), wyłącznie poprzez e-puap opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 2A lub 2B oraz załącznik 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

cofnij do druku na górę