Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

2021-10-12

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

W dniu 11 października 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

-  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

-   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

 

Program skierowany jest do jednostek szczebla powiatowego oraz gminnego.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu) - wyłącznie poprzez e-puap opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do Programu  znajdą Państwo na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022


cofnij do druku na górę