Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Wnioski o zezwolenie - Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

2021-08-03

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

KONTAKT
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Rodziny i Pomocy Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4 303 243,
fax 91 4 335 531

KOGO DOTYCZY
O wydanie zezwolenia mogą wnioskować:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,
3) inne osoby prawne,
4) osoby fizyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY
1) wniosek o zezwolenie (zgodnie z obowiązującym wzorem, załączonym poniżej),
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami,
3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
W przypadku podmiotów ubiegających się o zezwolenie (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby fizyczne), oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

4) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
5) informacje o sposobie finansowania domu,
6) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
7) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
8) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Oświadczenie , o którym mowa w pkt. 7 i 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY
Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4. 70 – 502 Szczecin.

PODSTAWA PRAWNA

Po złożeniu kompletnego wniosku, przeprowadza się wizytację domu pomocy społecznej.
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

FORMULARZ DO POBRANIA
- poniżej


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
format pliku pdf .pdf
37.4 kB
2021-08-03, 10:23:38
cofnij do druku na górę