Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

2011-06-13

Ulgi w spłacie należności przez przedsiębiorców

Wnioski przedsiębiorców o przyznanie ulgi w spłacie należności z uwzględnieniem zagadnienia pomocy publicznej oraz podania o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek. 

Dodatkowe formularze do pobrania na dole strony.

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności z tytułu kar i opłat powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
 1. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.


W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

 

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, dochodach i wydatkach oraz o działalności gospodarczej - formularz do pobranie na stronie internetowej Urzędu;
 2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganego dochodu:
  w przypadku przedsiębiorcy
  - np. deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżąca deklaracja podatkowa bądź wydruk z PKPiR za okres bieżący;
  w przypadku rolnika
  - np. decyzje o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej / płatności obszarowej;
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków i spłacanych zobowiązań (np. umowy kredytowe wraz z harmonogramem spłat);
 4. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu podania;
 5. Numer KRS spółki wraz z informacją o sytuacji finansowej i kopią rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata oraz ostatniego sprawozdania FO1/FO3;
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w Urzędzie Skarbowym;
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społczenych lub KRUS;
 8. Dla przedsiębiorcy - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) - do pobrania na stronie internetowej Urzędu;
 9. Dla rolnika - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz.810) - do pobrania na stronie internetowej Urzędu;
 10. Dla przedsiębiorcy lub rolnika - druk oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Pozostałe wymogi.

 1. Do wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych należy załączyć potwierdzenie uregulowania 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (wydanie decyzji) na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie - Bank PKO Bank Polski S.A. rachunek nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (SWIFT: BPKOBLPW).
 2. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa należy przedstawić potwierdzenie zapłaty 17 zł opłaty skarbowej na konto organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego za względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie - zgodnie z art. 37 ust. 1-2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis bądź pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia formularz informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 z późn. zm.).

Wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinien zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego jednorazowe wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.


Miejsce złożenia dokumentów.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Kontakt. tel. 91 430 35 28 tel. 91 430 34 51 tel. 91 430 37 20 fax. 91 430 33 38

fb@szczecin.uw.gov.pl

 

Tryb odwoławczy.

Stronie przysługuje uprawnienie odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.


Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),
 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
 9. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw wraz z przepisami w zakresie pomocy publicznej m.in.:

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, dochodach i wydatkach oraz o działalności gospodarczej
format pliku doc .doc
80.5 kB
2019-01-29, 09:26:26
2
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
format pliku pdf .pdf
154.3 kB
2015-04-29, 13:08:54
3
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
format pliku pdf .pdf
159.7 kB
2015-04-29, 13:10:03
4
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
format pliku doc .doc
18.4 kB
2015-04-29, 13:39:57
5
Druk oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
format pliku doc .doc
25.5 kB
2019-01-29, 09:32:34
6
Klauzula informacyjna stosowana w postępowaniach dotyczących przyznania ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa realizowanych w Wydziale Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
360.4 kB
2019-01-29, 09:27:08
7
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
format pliku pdf .pdf
890.4 kB
2019-01-29, 09:36:43
8
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
format pliku pdf .pdf
902.1 kB
2019-01-29, 09:36:59
cofnij do druku na górę