Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

2021-04-15

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta

PIERWSZA PUBLIKACJA

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta Wojewoda Zachodniopomorski powoła jednego członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

 

Członkami rady mogą zostać osoby ubezpieczone, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, które:

 1. korzystają z pełni praw publicznych,
 2. posiadają wyższe wykształcenie,
 3. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Członkami rady nie mogą być osoby będące jednocześnie:

 1. dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu;
 2. Prezesem Funduszu;
 3. zastępcą Prezesa Funduszu;
 4. pracownikami Funduszu;
 5. świadczeniodawcami;
 6. właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 7. posiadaczami akcji lub udziałów współkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 5 i 6;
 8. osobami,  o których mowa wart.112  ust.1  pkt 2–8 ww. ustawy,  z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.

Termin na zgłaszanie przez organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta kandydatów  na członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie wynosi 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do 29 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Dokumenty prosimy wysyłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

lub po wcześniejszym umówieniu wizyty przez internet lub telefonicznie, dostarczyć bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osobą wskazaną do kontaktu jest p. Monika Zwierzchowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl tel. 91 430 32 69.

Zgodnie z art. 106 ust. 2a, w przypadku braku wskazania kandydata spełniającego ww. kryteria, mimo dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kandydata wskaże Wojewoda Zachodniopomorski.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oswiadczenie kandydata
format pliku pdf .pdf
126.6 kB
2021-04-15, 14:31:34
2
Klauzula informacyjna RODO
format pliku pdf .pdf
139.6 kB
2021-04-15, 14:32:02
cofnij do druku na górę