Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

2021-02-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

Szczecin, 15 lutego 2021 r.
Znak: AP-3.746.2.2.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową
ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214,
3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin, stanowiących teren zamknięty MON.
Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 14oo pod
numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl
lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego
obwieszczenia.
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu
za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi
dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
800 do 1200 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów
w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów
i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii1 (między innymi: obowiązek

zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)


cofnij do druku na górę