Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

2020-08-17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019,, poz. 1507 ze zm.)oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”

 

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 

 1. Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896)

 

Przy sporządzaniu oferty realizacji zadania publicznego należy kierować się realną możliwością realizacji działań w ww. obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii COVID-19.

 

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań objętych konkursem w obszarach pierwszym i drugim przeznaczone są środki finansowe w łącznej wysokości 73.950 zł.

 

3.Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej w maksymalnej wysokości 10.000 zł i nie mniejszej niż 5.000 zł,
  przy czym kwota dotacji nie będzie mogła przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 4. Koszty obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej zadania mogą stanowić maksymalnie 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20% całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że ewentualny wkład osobowy może stanowić maksymalnie 10% całkowitej wartości realizowanego zadania (wkład osobowy – praca społeczna członków i wolontariuszy, liczona w wysokości nie większej niż 50 zł za godzinę pracy).
 6. W kosztorysie realizacji zadania konkursowego nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
 7. Podmioty uprawnione do składania wniosków mogą złożyć maksymalnie 1 projekt w ramach przedmiotowego konkursu.

Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:

 

W ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe
do wykorzystania na:

 

4.Termin i warunki realizacji zadania

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania.

 

5.Termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 245 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

oraz w jednobrzmiącej wersji elektronicznej (w postaci edytowalnej oferty, bez załączników) na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl

 

Termin składania ofert upływa dnia 7 września 2020 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowe załączniki:

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie dotyczy informacji aktualnej z KRS).

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne,
co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty, oferenci będą powiadamiani telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną e-mail do złożenia sprostowania w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

 

6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 7. ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 8. ocena efektywności dotychczasowych działań podmiotu,
 9. ocena możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł.

Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach pierwszym i drugim zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie
do 25 września 2020 roku na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.

 

7.Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

 

W roku 2020 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 176.050 zł.

W roku 2019 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację na kwotę 250.000 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 249.654,39 zł.

Wykaz dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 i 2020, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. oraz Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

 

Załączniki poniżej:


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
format pliku pdf .pdf
2456.3 kB
2020-08-17, 14:52:48
2
Ogłoszenie konkursowe - edycja II
format pliku pdf .pdf
2362.7 kB
2020-08-17, 14:54:04
3
Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 kwietnia 2018 r.
format pliku pdf .pdf
433 kB
2020-08-17, 14:53:21
4
Wykaz dotacji w 2019 roku i 2020 roku
format pliku pdf .pdf
1374.3 kB
2020-08-17, 14:54:20
5
I wzór oferta realizacji zadania publicznego-zalacznik-nr-1
format pliku docx .docx
53.2 kB
2020-08-17, 14:54:34
6
I wzór sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3
format pliku docx .docx
37.1 kB
2020-08-17, 14:54:47
cofnij do druku na górę